Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/530/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y lokali mieszkalnych oraz pierwszej op??aty z tytu??u oddania w u??ytkowanie wieczyste u??amkowej cz???ci gruntu po??o??onych w budynku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a Nr XLIV/530/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y lokali mieszkalnych oraz pierwszej op??aty z tytu??u oddania w u??ytkowanie wieczyste u??amkowej cz???ci gruntu po??o??onych w budynku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 530
Numer sesji: 44
Rok: 2010Uchwała Nr XLIV/530/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu położonych w budynku wpisanym do rejestru zabytków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust. 3 pkt 4, ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Leszna na udzielenie bonifikaty w wysokości 85% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 42/1, ark. m. 36 o powierzchni 1. 135 m2, położonych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 25 wpisanym do rejestru zabytków:
1/ lokal nr 5, udział w wysokości 915/7696 części, cena lokalu 125.611,00 zł, I opłata
6.409,75 zł,
2/ lokal nr 7, udział w wysokości 406/7696 części, cena lokalu 55.816,00 zł, I opłata
2.844,25 zł.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/530/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu położonych w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Z wnioskiem o nabycie nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne nr 5 i 7, położonych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 25, wpisanym do rejestru zabytków, wymienionym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność m. Leszna, zwrócili się najemcy tych mieszkań.
Przepisy art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków i od pierwszej opłaty za prawo użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust. 3 ustawy
Zaproponowana w projekcie Uchwały bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w wysokości 85% została określona w oparciu o §17 ust. 3, pkt 4 wyżej cytowanej Uchwały.
Budynek położony w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 25 został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 1258/A z dnia 15.01.1971 r.
Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzjami nr 31/2010 i 32/2010 z dnia 8.03.2010 r. wyraził zgodę na sprzedaż w/w lokali.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.