Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwala Nr XLIV/525/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Uchwala Nr XLIV/525/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Numer uchwa??y: 525
Numer sesji: 44
Rok: 2010


Uchwala Nr XLIV/525/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009
z dnia 29 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009 z dnia 29 października 2009 roku zmianie ulegają :

1. Treść §1 , który otrzymuje brzmienie:
„§1 Miasto Leszno udziela pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2010 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym) granica powiatu wolsztyńskiego – Boszkowo – Włoszakowice”.

2. Treść §2 , który otrzymuje brzmienie:
„§2 Pomoc finansowa, o której mowa w §1 , zostanie udzielona ze środków własnych Miasta Leszna w wysokości 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) ” .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/525/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu

Starosta Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna pismem nr FN.III.1.0714-2/10 z dnia 19 maja 2010 r. z prośbą o wykreślenie z treści Uchwały nr XXXVI/414/2009 zapisu uzależniającego udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P granica powiatu – Boszkowo – Włoszakowice” od pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania na w/w zadanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 . W uzasadnieniu Starosta Powiatu informuje , że ze względu na fakt , iż rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach działania 2.2 WRPO nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu br. zadanie objęte pomocą finansową zamierza wykonać i sfinansować jeszcze w bieżącym roku ze środków własnych i uzyskanej pomocy finansowej samorządów .

Ponadto Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się z prośbą pismem z dnia 10.06.2010r. o wpisanie w treści Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVI/414/2009 właściwej nazwy tego zdania aby zachować spójność z Uchwałą budżetową Powiatu Leszczyńskiego .

Jednocześnie Prezydent Miasta proponuje w projekcie uchwały zmniejszenie pomocy finansowej z kwoty 1.200.000,00 zł na kwotę 650.000,00 zł , czyli na kwotę równą pomocy finansowej jaką Powiat Leszczyński udzieli Miastu Leszno na zadanie związane z budową w mieście Lesznie nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja z ul. Osiecką .Opracował :

Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.