Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwala Nr XLIV/524/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2010 roku pomocy finansowej dla Wojew??dztwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne ??Budowa ??cie??ki rowerowej Leszno- Osieczna?

Uchwala Nr XLIV/524/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2010 roku pomocy finansowej dla Wojew??dztwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne ??Budowa ??cie??ki rowerowej Leszno- Osieczna?

Numer uchwa??y: 524
Numer sesji: 44
Rok: 2010Uchwala Nr XLIV/524/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2010 roku pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej Leszno - Osieczna”


Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:§ 1

Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Miasta Leszna w formie dotacji celowej w wysokości 300.000 zł (słownie: trzystu tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej Leszno – Osieczna”

§ 2


Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z Województwem Wielkopolskim, określającej przeznaczenie i szczegółowe zasady rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


Uzasadnienie


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/524/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2010 roku pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej Leszno - Osieczna”


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt Uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2010 roku pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej Leszno - Osieczna”.

Ścieżka rowerowa Leszno-Osieczna budowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 . Jej realizacja rozpoczęła się w 2009 roku a zakończenie robót zaplanowano na 30 czerwca 2010 r. Początkowy koszt zadania wynosił 1.741.143,73 zł brutto , jednak w toku realizacji pojawiły się roboty dodatkowe związane przede wszystkim z wycinką drzew . Inwestycja zamknie się ostatecznie kwotą 2.147..497,57 zł brutto . Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkuje oprócz tego jeszcze kwotę około 900.000,00 zł na uregulowanie spraw własnościowych, związanych z koniecznym wykupem gruntów pod realizację tej ścieżki .

Na realizację tej inwestycji samorządy Miasta Leszna , Gminy Osieczna oraz Powiatu Leszczyńskiego udzieliły Województwu Wielkopolskiemu w 2009 roku pomocy finansowej w wysokości odpowiednio 374.790,30 zł, 100.000,00 zł i 100.000,00 zł .

Pismem z dnia 3 listopada 2009 roku Dyrektor WZDW zwrócił się z prośbą o udzielenie dodatkowej pomocy finansowej w 2010 roku . Na spotkaniu w dniu 26 stycznia 2010 roku w siedzibie Urzędu Miasta Leszna ustalono wstępnie, że taka pomoc może być udzielono w wysokości maksymalnie 300.000,00 zł ze strony Miasta Leszna i po 50.000,00 zł ze strony Gminy Osieczna i Powiatu Leszczyńskiego.

Podjęcie proponowanej Uchwały będzie zatem realizacją tych wstępnych ustaleń a całkowity koszt dofinansowania przez samorządy budowy ścieżki rowerowej wyniesie 974.790,30 zł co stanowić będzie 45,4% kosztów robót budowlanych.


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.