Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie okre??lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud??etu Miasta Leszna za I p????rocze danego roku, informacji o kszta??towaniu si? wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I p????rocze danego roku

Uchwa??a Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie okre??lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud??etu Miasta Leszna za I p????rocze danego roku, informacji o kszta??towaniu si? wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I p????rocze danego roku

Numer uchwa??y: 523
Numer sesji: 44
Rok: 2010


Uchwała Nr XLIV/523/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leszna za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leszna za I półrocze danego roku winna być sporządzona według następujących zasad:
1) Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu – plan i wykonanie,
z podziałem na zadania gminy i zadania powiatu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
2) Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetu – plan i wykonanie,
z podziałem na zadania gminy i zadania powiatu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
3) Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z podziałem na zadania gminy i zadania powiatu.
4) Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych, z podziałem na zadania gminy i zadania powiatu.
5) Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi.
6) Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych.
7) Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych
z budżetu Miasta Leszna.
8) Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania rachunków dochodów własnych.
9) Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
10) Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
11) Tabelaryczne zestawienie planowanego i wykonanego deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu.
12) Tabelaryczne zestawienie stanu zadłużenia Miasta oraz poręczenia i gwarancji.
13) Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych.
14) Komentarz do zestawień tabelarycznych.

2. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe składają informację w formie pisemnej i elektronicznej w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

§ 2

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna zawierać w szczególności informację o:
a) wyniku budżetu,
b) wielkości zadłużenia,
c) kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem,
d) przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonywanie przedsięwzięcia przedkładają w formie pisemnej i elektronicznej w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

3. Zapisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011 roku.

§ 3

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku winna być sporządzona według następujących zasad:
1) Tabelaryczne zestawienie przychodów zawierające plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku, w szczegółowości:
a) stan środków pieniężnych na początek roku i na dzień 30 czerwca danego roku,
b) dotacje na wydatki bieżące,
c) dotacje na wydatki inwestycyjne,
d) przychody własne ogółem,
e) pozostałe przychody.
2) Tabelaryczne zestawienie kosztów zawierające plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku, w szczegółowości:
a) wynagrodzenia i pochodne,
b) zakup materiałów i energii,
c) usługi obce,
d) koszty remontowe,
e) inwestycje,
f) pozostałe.
3) Realizacja zadań inwestycyjnych.

4) Tabelaryczne zestawienie stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
5) Komentarz do zestawień tabelarycznych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 instytucje kultury przedkładają w formie pisemnej i elektronicznej w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/458/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leszna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leszna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku

Uchwała powyższa określa zakres i formę informacji przygotowywanej dla Rady Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy o finansach publicznych należy zaktualizować podstawę prawną oraz zakres i formę informacji za I półrocze danego roku.Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.