Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a nr XLIV/522/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Gminie Gorzyce pomocy finansowej zwi?zanej z usuwaniem skutk??w powodzi

Uchwa??a nr XLIV/522/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Gminie Gorzyce pomocy finansowej zwi?zanej z usuwaniem skutk??w powodzi

Numer uchwa??y: 522
Numer sesji: 44
Rok: 2010


Uchwała nr XLIV/522/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Gminie Gorzyce pomocy finansowej
związanej z usuwaniem skutków powodzi


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 42 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Miasta Leszna na 2010 rok dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Gorzyce na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc społeczną związaną z usuwaniem skutków powodzi, w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w wysokości 58.858 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych), w tym z darowizn mieszkańców w formie pieniężnej w wysokości 23.858 zł (słownie: dziewiętnaście trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych).

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Gorzyce a Miastem Leszno.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały nr XLIV/522/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Gminie Gorzyce pomocy finansowej
związanej z usuwaniem skutków powodziPrezydent Miasta Leszna przedkłada projekt Uchwały w sprawie udzielenia Gminie Gorzyce pomocy finansowej związanej z usuwaniem skutków powodzi.

W związku z powyższym celowe jest przeznaczenie zgromadzonych środków na ww. cel.Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.