Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/520/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2010

Uchwa??a Nr XLIV/520/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2010

Numer uchwa??y: 520
Numer sesji: 44
Rok: 2010


Uchwała Nr XLIV/520/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2010 zmienionej uchwała Nr XLII/497/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1
Ustala się na rok 2010 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1). Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,0551 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,4724 zł na 1 wozokilometr
2). Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 26,9177 zł na 1 m2 powierzchni
3). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,9901 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 45,0180 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/520/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/452/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2010


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2010 roku polegających na prawidłowym ustaleniu stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jednocześnie przyjmuje się zasadę przy obliczaniu i zaokrąglaniu stawek dotacji stosując cztery miejsca po przecinku.


Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.