Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/519/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLIV/519/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 519
Numer sesji: 44
Rok: 2010Uchwała Nr XLIV/519/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :§ 1

1. Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe do kwoty 81.485.449,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100) na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie , odcinek ul. Fabryczna – południowa granica miasta – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ; Działanie 8.2 : Drogi krajowe poza siecią TEN-T . Priorytet VIII : bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe z tego :

a) 69.373.591,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

b) 12.111.858,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) to udział środków własnych


2. Zobowiązanie finansowe , o którym mowa w pkt 1 zaciąga się na lata 2011 i 2012 w następujących wysokościach :2011 rok 2012 rok Razem
Ogółem
w tym : 46.513.559,00 34.971.890,00 81.485.449,00
Środki UE 39.673.409,00 29.700.182,00 69.373.591,00
Środki własne 6.840.150,00 5.271.708,00 12.111.858,00


§ 2

Spłata zobowiązania wymienionego w §1 pkt 1.b) nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/519/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2011 - 2012 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie , odcinek ul. Fabryczna – południowa granica miasta – etap II”

Dnia 27 maja 2010 roku została podpisana umowa nr POIS.08.02.00-00-017/08-00 pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Lesznem na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 , Działanie 8.2 : Drogi krajowe poza siecią TEN-T . Priorytet VIII : bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe . Inwestycja ma być realizowana do 31 maja 2012 roku a jej całkowity koszt planuje się na kwotę 82.386.266 zł , w rozbiciu na poszczególne lata jak pokazano w poniższym zestawieniu :

2007-2009 2010 2011 2012 Razem
Wartość Projektu 161.040,00 739.777,00 46.513.559,00 34.971.890,00 82.386.266,00
Dofinansowanie ze środków UE 628.810,00 39.536.525,00
+136.884,00 29.700.182,00 70.002.401,00
Środki własne 161.040,00 110.967,00 6.977.034,00
- 136.884,00 5.271.708,00 12.383.865,00

Kwota 136.884,00 jest kwotą refundacji kosztów za lata 2007-2009.

Podjęcie przedmiotowej Uchwały pozwoli na ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy oraz przystąpienie do realizacji Projektu jeszcze w bieżącym roku .Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów Unijnych
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.