Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLIV/516/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLIV/516/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 516
Numer sesji: 44
Rok: 2010

Uchwała Nr XLIV/516/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na rok 2011 do kwoty 8.378.094,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) na realizację projektu pn. : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta” , realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ; Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna; Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu komunikacyjnego , z tego :

1. Kwota 3.728.405,00 zł (słownie : trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięć złotych 00/100) to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Kwota 4.649.689,00 zł (słownie : cztery miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) to udział środków własnych

§ 2

Spłata zobowiązania wymienionego w §1 pkt 2 nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr XLII/501/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychPrzewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/516/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2011 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”.


Dnia 19 kwietnia 2010r. Prezydent Miasta Leszna podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego aneks do umowy UDA-RPWP.02.02.01-30-005/08-00 na dofinansowanie tej inwestycji w ramach WRPO ze środków UE – dotacji rozwojowej , określającego jej nową wartość oraz kwotę dofinansowania po przeprowadzonych przetargach . Poniżej pokazano aktualne zestawienie wydatków w latach 2008-2011 z podziałem na środki własne i dotację rozwojową .


2008
2009
2010 2011 Razem
Środki własne 527.674,00 68.739,00 3.451.245,00 4.649.689,00 8.697.347,00
Dotacja rozwojowa 3.771.047,00
3.728.405,00 7.499.452,00
Razem
527.674,00 68.739,00 7.222.292,00 8.378.094,00 16.196.799,00W związku z w/w zmianami należy zaktualizować również wysokość zabezpieczenia środków finansowych przypadających na 2011 rok . Uchwała Nr XLII/501/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2011 rok na tą inwestycję obejmowała wyłącznie środki własne . Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej powinna ona jednak obejmować wszystkie środki finansowe przypadające na dany rok budżetowy , a więc również wynikającą z zawartej umowy i aneksu o dofinansowanie dotację .


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów UnijnychInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.