Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/515/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLIV/515/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 515
Numer sesji: 44
Rok: 2010


Uchwała Nr XLIV/515/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na rok 2011 do kwoty 3.570.850,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na realizację projektu pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; Priorytet I - Konkurencyjność przedsiębiorstw ; Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, z tego :

1. Kwota 2.321.053,00 zł ( słownie : dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 00/100 ) to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Kwota 1.249.797,00 zł ( słownie : jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100 ) to udział środków własnych

§ 2

Spłata zobowiązania wymienionego w §1 pkt 2 nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr XLII/500/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychPrzewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/515/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2011 na realizację zadania pn. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej”.


Dnia 9 marca 2010r. Prezydent Miasta Leszna podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr UDA-RPWP.01.07.00-30-019/09-00 na dofinansowanie Projektu pt. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej”. Projekt ten będzie dofinansowany w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 . Zadanie to miało być wykonane w latach 2011-2012 , jednak postanowiono przyspieszyć jego realizację i wykonać w całości w 2011 roku , łącząc je z realizowanym w 2010 roku projektem pn. „Budowa ul. Geodetów” , jako jednego ciągu komunikacyjnego.

Dla umożliwienia wyboru w bieżącym roku wykonawcy tej inwestycji Rada Miejska Leszna podjęła Uchwałę Nr XLII/500/2010 z dnia 29.04.2010roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 rok określając w niej kwotę zobowiązań do wysokości środków własnych w całości i środków UE przewidzianych w umowie na dofinansowanie na 2012 rok

Uchwała o zobowiązaniach , zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej , musi obejmować wszystkie środki UE stanowiące refundację planowanych nakładów inwestycyjnych , a więc również te które są zapisane w umowie na dofinansowanie na 2011 rok .

Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie planowany całkowity koszt projektu wynosi 3 570 850,00 zł, z czego:
- 2.321.053,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 53/100) tj. 65 % refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 1.249.797,00 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 52/100) jako udział własny w wyżej wymienionym zadaniu.


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów Unijnych
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.