Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/513/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??ami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009, Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 rokui Nr XLII/503/2010 z 29 kwietnia 2010 roku

Uchwa??a Nr XLIV/513/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??ami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009, Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 rokui Nr XLII/503/2010 z 29 kwietnia 2010 roku

Numer uchwa??y: 513
Numer sesji: 44
Rok: 2010
Uchwała Nr XLIV/513/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009, Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 roku i Nr XLII/503/2010 z 29 kwietnia 2010 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku, Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 roku i Nr XLII/503/2010 z 29 kwietnia 2010 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/513/2010 Rady Miejskie Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009, Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 roku i Nr XLII/503/2010 z 29 kwietnia 2010 roku


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.

1. Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadzono nową inwestycję:

6.3. „Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń sportowych w dzielnicy Zatorze”

Celem zadania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z dzielnicy Zatorze miejsca do uprawiania sportu i rekreacji. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie boiska do piłki nożnej 30x60m, bieżni 3 torowej o długości 110m, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, toru speedrowerowego, obiektów scateplaza i poolrowerowy, placu zabaw oraz budynku zaplecza sanitarno – magazynowego. Termin realizacji zadania 2010-2011. Planowane nakłady w latach 2010 – 2011 to kwota 2,5 mln zł

2. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przenosi się zadanie 7.3. Budowa sztucznego lodowiska z listy projektów rezerwowych do listy projektów podstawowych.


3. W niniejszej Uchwale wprowadza się także uaktualnienia kwot planowanych nakładów do wysokości wynikających z budżetu miasta Leszna na rok 2010 w następujących zadaniach:

2.1. Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna – Trasa P-P
zmiana nakładów całkowitych oraz nakładów w poszczególnych latach

2.2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – Trasa W-Z
wprowadzenie nakładów wynikających z planowanej przebudowy skrzyżowania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej na „małe rondo” wraz z przebudową ulicy Unii Europejskiej

2.5. Budowa drogi łączącej Al. konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Osiecką (DW432)
zmiana nakładów wynikająca z rozstrzygnięć przetargowych

2.6. Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową
zmiana nakładów, wynikająca z rozstrzygnięcia przetargowego i umowy o dofinansowanie

2.8. Budowa drogi powiatowej – ulicy Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką
zmiana nakładów, wynikająca z rozstrzygnięcia przetargowego na opracowanie projektu

3.2. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
zmiana nakładów w poszczególnych latach4.1. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie
zmiana nakładów w poszczególnych latach

8.1. Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo - sportową
zmiana nakładów całkowitych oraz nakładów w poszczególnych latachW załączeniu przedstawiono harmonogram realizacji inwestycji wraz z planowanymi nakładami finansowymi, planowanym dofinansowaniem w rozbiciu na poszczególne lata.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym, co oznacza, ze będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualnych danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowania kolejnych edycji planu.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.