Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/512/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Uchwa??a Nr XLIV/512/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Numer uchwa??y: 512
Numer sesji: 44
Rok: 2010


Uchwała Nr XLIV/512/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2010 przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:


1). Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie dochodów o kwotę 4.773.382 zł oraz zmian po stronie dochodów, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2). Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie wydatków o kwotę 4.773.382 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 264.736.458 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 174.245.363 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 90.491.095 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 229.839.777 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.896.681 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.038.292 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”

4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20.862.971 zł”


5. § 2 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 295.956.558 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 188.995.334 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 106.961.224 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 228.442.313 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 67.514.245 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8.038.292 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 30.174.377 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 1.050.000 zł, jak w załączniku nr 15 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku w kwocie 35.860.901 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 19.708.987 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16.151.914 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

10. § 11 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 227.621 zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.527.430 zł,
3) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,- zł”.

11. § 14 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 28.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 28.000 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 125.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.075.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 grudnia 2009 roku w kwocie 243.470 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 243.470zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
4. Wpłaty darowizn w formie pieniężnej przez mieszkańców w kwocie 23.858 zł przeznacza się na dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na pomoc społeczną związaną z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 23.858 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały”.§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochody na 2010 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2010” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

14. Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały

15. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/512/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 926.400 zł oraz zmiany na kwotę 10.911.305 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 89.520 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji”. Kwota wynika z podpisanego aneksu,
b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 126.179 zł środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – program ROWY 2010 (15 pracowników w okresie od dnia 10 maja 2010 r. do dnia 31 października 2010 r.),
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 432.795 zł z tytułu przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Kwota nie zostanie wydana w przewidzianym terminie ze względu na trudności proceduralne przy uzgadnianiu projektów planów miejscowych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),
d) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 5.034 zł środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-70/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. Korekta decyzji Ministra Finansów dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 80101 do rozdz. 80102) oraz przeniesienia środków z zadań miasta do zadań powiatu,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 50.346 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja z następujących tytułów: wpływów za wynajem pomieszczeń, odszkodowań od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.WARTA, wpływów za zużycie energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków, wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych, wpływów za wywóz nieczystości, wpłaty od ZUS. Zwiększone dochody przeznacza się na zakupy związane m. in. z zakupem energii, opału, środków czystości, usług remontowych,
f) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływu planowanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 5.000 zł), niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 10.000 zł) oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych (kwota 15.000 zł),
g) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 23.858 zł z tytułu wpłat darowizn w formie pieniężnej przez mieszkańców z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi oraz usuwanie skutków powodzi,
h) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 7.320 zł z tytułu zakwalifikowania wydatków poniesionych w 2009 roku do wydatków kwalifikowanych i możliwości refundowania 60% wydanej kwoty. Refundacja dotyczy realizacji projektu „Baza danych dotycząca niskiej emisji na ternie miasta”,
i) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 350.456 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
j) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 2.520.400 zł tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości przeznaczonej na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 323. Początkowo wpływ środków sklasyfikowano w § 0770 jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
k) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:
• „Dobry start” na kwotę 215.611 zł dot. środków unijnych” oraz na kwotę 38.050 zł dot. dofinansowania,
• „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” na kwotę 7.910.480 zł,
l) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
• dz. 758 rozdz. 75814 na kwotę 4.368 zł dot. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie przez organ stanowiący wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009,
• oraz w związku z koniecznością stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7” zamiast cyfry „8”. Zmiana dotyczy realizacji następujących projektów:
 „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” na kwotę 7.910.480 zł,
 „Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna” na kwotę 127.842 zł.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 5.699.782 zł oraz zmiany na kwotę 8.941.759 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.735.554 zł z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie aneksu do następujących umów:
• projekt pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna – Trasa PP” zmniejszenie o kwotę 4.331.190 zł,
• projekt pn.: „Budowa ul. Geodetów” zmniejszenie o kwotę 404.364 zł,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.303.500 zł z tytułu mniejszej niż zaplanowano dotacji ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja z ul. Osiecką”,
c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 324.481 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (kwota 244.489 zł) oraz dotacji z budżetu państwa jako wkład własny (kwota 162.992 zł). Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanego w dniu 18 czerwca 2010 roku aneksu nr UDA-RPWP.03.06.00-30-006/09-01,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 5.034 zł środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-70/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. Korekta decyzji Ministra Finansów dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 80101 do rozdz. 80102) oraz przeniesienia środków z zadań miasta do zadań powiatu,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 1.000 zł z tytułu dofinansowania przez Kuratorium Oświaty konkursu matematycznego w III Liceum Ogólnokształcącym. Zwiększone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
f) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 8.757 zł w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych w Bursie Międzyszkolnej Nr 1. Zwiększone dochody przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
g) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:
• „Pomoc w zasięgu ręki” na kwotę 153.471 zł,
• „Młodzież poszerza horyzonty” na kwotę 147.523 zł,
h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku z koniecznością stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7” zamiast cyfry „8”. Zmiana dotyczy realizacji następujących projektów:
 „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” na kwotę 628.810 zł,
 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” na kwotę 3.771.047 zł,
 „Budowa ul. Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową” na kwotę 3.901.636 zł,
 „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” na kwotę 147.523 zł,

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 5.495.764 zł oraz zmiany na kwotę 8.385.959 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 111.900 zł z tytułu podpisanego aneksu na realizację projektu pn.: „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji”, z tego: środki unijne w wysokości 89.520 zł oraz środki własne w wysokości 22.380 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej i zmniejszone środki własne przeznacza się na wydatki bieżące związane z koniecznością przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego,
b) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 432.795 zł z przeznaczeniem na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2009 roku,
c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce „Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o.”,
d) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia frankującego,
e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat,
f) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 157.146 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 15 pracowników (w okresie od dnia 1 maja 2010 roku do dnia 31 października 2010 roku) zatrudnionych w ramach robót publicznych – program ROWY 2010. Środki pochodzą z refundacji części ponoszonych kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 126.170 zł oraz ze środków własnych w wysokości 30.967 zł (cześć niepodlegająca refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy),
g) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 485.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT. Zmiana związana jest z przekazaniem aportem nieruchomości położonej w Lesznie w rejonie ul. Usługowej i Geodetów na rzecz Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.,
h) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 122.025 zł,
i) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 5.034 zł środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-70/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. Korekta decyzji Ministra Finansów dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 80101 do rozdz. 80102) oraz przeniesienia środków z zadań miasta do zadań powiatu,
j) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 31.431 zł z przeznaczeniem na zakupy związane m. in. z zakupem energii, opału, środków czystości, usług remontowych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
k) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 oraz 80130 o kwotę 103.561 zł tytułem zaplanowanych środków na wydatki związane z wynajęciem przez szkoły obiektów sportowych,
l) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływu planowanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 5.000 zł), niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 10.000 zł) oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych (kwota 15.000 zł) oraz obowiązku przekazania ww. dochodów na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
m) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 58.858 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Gorzyce z przeznaczeniem na pomoc społeczną związaną z usuwaniem skutków powodzi. Środki w wysokości 35.000 zł pochodzą ze środków budżetu, natomiast 23.858 zł z tytułu darowizn wpłacanych przez mieszkańców,
n) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla fundacji wybranej w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego przewozu dzieci na kolonie edukacyjne oraz transportu darów,
o) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 2.864 zł. Zaoszczędzone środki zwiększają udział własny w realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów socjalnych,
p) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 48.831 zł z przeznaczeniem na pokrycie 20% wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych. Pozostałą kwotę w wysokości 196.203 zł otrzymano z budżetu państwa. Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych nie mogą stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania,
q) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.033.725 zł na wniesienie dodatkowych udziałów w ilości 1.253 w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o.,
r) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 350.456 zł na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych, z tego: budowa nawierzchni jezdni drogi Leśna Osada (kwota 310.887 zł) oraz budowa nawierzchni jezdni sięgacza E-E´ ul. Irlandzka (kwota 39.569 zł). Środki pochodzą z wpłat mieszkańców,
s) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A.” umniejszając jednocześnie wydatki w latach następnych na tym zadaniu,
t) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na powtórną realizację w dniu 15 października 2010 roku widowiska słowno-muzycznego pt.: „Jan Paweł II. Tajemnica światła, tajemnica miłosierdzia, tajemnica miłości”,
u) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych kościoła pw. Św. Mikołaja w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót konserwatorsko-budowlanych,
v) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla stowarzyszeń (kwota 55.000 zł) oraz działalność Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej (kwota 95.000 zł), z tego: m. in.: obchody jubileuszu 20-lecia samorządu i 30-lecia powstania „Solidarności”, dofinansowanie udziału zespołów w międzynarodowych i ogólnopolskich przeglądach, festiwalach i warsztatach artystycznych, dofinansowanie projektu digitalizacji i udostępniania w Internecie materiałów archiwalnych dot. Leszna,
w) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w dzielnicy Zatorze”,
x) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację inwestycji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększenie dotacji uwzględnia podatek VAT i pozwoli na rozstrzygniecie przetargu na wybór wykonawcy na realizację zadania „Budowa boisk sportowych przy sali sportowej „Ćwicznia” w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”,
y) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 111.476 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania obiektów sportowych w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz soboty i niedziele, z których korzystają nieodpłatnie mieszkańcy, głównie młodzież z leszczyńskich szkół,
z) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie klubów sportowych w zakresie sportu młodzieżowego (kwota 200.000 zł) oraz dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego (kwota 200.000 zł),
aa) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 400 zł w celu zwiększenia środków na realizację zakupu Systemu Informacji o Terenie,
• dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 27.558 zł w związku z realizacją konkursu „Pomysł na biznes” i zamiarem wypłaty nagrody finansowej dla laureata konkursu oraz zabezpieczeniem środków na organizację wrześniowej konferencji naukowej nt.: Leo Baecka,
• dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 20.000 zł w związku z rezygnacją przebudowy pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 i przeznaczeni środków na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób pracujących w zielonych świetlicach, zakup środków opatrunkowych, dodatkowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz zakup usług pozostałych,
• dz. 900 rozdz. 90015 na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”,
• dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 19.000 zł w celu wyodrębnienia środków na zakupy inwestycyjne sprzętu sportowego do realizacji zawodów sportowych (starter elektroniczny i rama racer evr.),
• oraz w związku z koniecznością stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7” zamiast cyfry „8”. Zmiana dotyczy realizacji następujących projektów:
 „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” na kwotę 7.910.480 zł,
 „Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna” na kwotę 135.162 zł.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 10.269.146 zł oraz zmiany na kwotę 9.138.288 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60013 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 432 Leszno-Śrem na odcinku Leszno-Osieczna,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 550.000 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
c) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 8.968.951 zł, z tego:
• projekt pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna – Trasa PP” zmniejszenie środków własnych o kwotę 2.929.033 zł oraz środków dotacji rozwojowej otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 4.331.190 zł, na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu,
• projekt pn.: „Budowa ul. Geodetów” zmniejszenie środków własnych o kwotę 1.304.364 zł oraz środków dotacji rozwojowej otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 404.364 zł, na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu,
d) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.303.500 zł z tytułu mniejszej niż zaplanowano dotacji ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja z ul. Osiecką”,
• zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 90.000 zł z tytułu realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej – ul. Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką”. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych koszt opracowania wyniesie 110.000 zł i jest mniejszy od zaplanowanego o 90.000 zł,
• zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 5.034 zł środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-70/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. Korekta decyzji Ministra Finansów dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 80101 do rozdz. 80102) oraz przeniesienia środków z zadań miasta do zadań powiatu,
e) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 324.481 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zadnie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętowe KM PSP w Lesznie”,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
g) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 8.757 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych w Bursie Międzyszkolnej Nr 1,
h) zmniejszenie w dz. 854 o kwotę 45.967 zł, z tego: rozdz. 85406 w wysokości 5.767 zł i rozdz. 85410 zł w wysokości 40.200 zł. Zaoszczędzone przenosi się do zadań miasta z przeznaczeniem na udział własny w realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów socjalnych,
i) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na działalność sportową w mieście – udział w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Miasta,
j) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, i konieczności stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7” zamiast cyfry „8”. Zmiana dotyczy realizacji następujących projektów:
 „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” na kwotę 628.810 zł,
 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” na kwotę 3.771.047 zł,
 „Budowa ul. Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową” na kwotę 3.901.636 zł,
 „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” na kwotę 147.523 zł.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” po zmianach dokonanych:
1) Zarządzeniem Nr 219/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 maja 2010 roku polegających na:
• zmianach poziomu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-111/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku o kwotę 312.255 zł polegającej na zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85219 (zadania własne miasta) i zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85228 (zadania zlecone gminie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania etatu dla pracownika zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej, wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• włączeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-118/10 z dnia 12 maja 2010 roku w dz. 010 rozdz. 01095 tj. kwoty 21.792 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym,
• włączeniu planu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie zgodnie z pismem nr DLS 3101-5/10 z dnia 13 maja 2010 roku w dz. 751 rozdz. 75107 tj. kwoty 59.327 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku z wyłączeniem wydatków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
2) Zarządzeniem Nr 260/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 czerwca 2010 roku polegających na zmianach poziomu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie, zgodnie z pismem nr DLS 3101-8/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 42.840 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.


6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” po zmianach dokonanych:
 Zarządzeniem nr 181/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 kwietnia 2010 roku polegających na:
• zmianach poziomu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-2.3011-81/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w dz. 700 rozdz. 70005 zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
• przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
o w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 12.500 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
o w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 1.005 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta Leszna dotyczącego kwalifikacji wojskowej,
 Zarządzeniem Nr 219/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 maja 2010 roku polegających na przeniesieniach środków po stronie wydatków w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 68.951 zł o charakterze porządkującym między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 niniejszą uchwałą. Dotyczy środków wprowadzonych jako wkład własny w realizację projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętowe KM PSP w Lesznie”.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2010” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 219/2010 z dnia 26 maja 2010 roku przeniesieniu kwoty 100.000 zł w dz. 853 rozdz. 85334 z zadań bieżących na zadania inwestycyjne, zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr FB.I-3.3011-35/10 z dnia 21 maja 2010 roku.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2010” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na rezygnacji przebudowy pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 i przeznaczeniu środków na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla osób pracujących w zielonych świetlicach, zakup środków opatrunkowych, dodatkowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz zakup usług pozostałych,
9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• zmiany wysokości finansowania oraz wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
• wprowadzeniu nowych tytułów zakupów inwestycyjnych,
• wprowadzenie dotacji na realizację inwestycji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
• wniesienia udziałów do spółki Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w wysokości 350.000 zł,
• wniesienie dodatkowych udziałów w ilości 1.253 w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w wysokości 1.033.725 zł,
• zmniejszeniu pomocy finansowej dla Starostwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P-Włoszakowice-Boszkowo-granica powiatu” o kwotę 550.000 zł,
• wprowadzeniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 432 Leszno-Śrem na odcinku Leszno-Osieczna w kwocie 300.000 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji zadań:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta” o kwotę 7.260.223 zł,
• „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja z ul. Osiecką” o kwotę 1.303.500 zł,
• „Budowa drogi powiatowej – ul. Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką” o kwotę 90.000 zł,
 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w dzielnicy Zatorze” w kwocie 500.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadań:
• „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A.” o kwotę 400.000 zł.
• „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 50.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenie środków na zadaniu „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” o kwotę 350.456 zł oraz zmniejszeniu środków na zadaniach:
 „Budowa ul. Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 1.708.728 zł,
 „Przebudowa pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną” o kwotę 20.000 zł.
Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po włączeniu dotacji celowych z budżetu państwa zarządzeniem Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4” w kwocie 56.000 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 zmniejszenie w poz. „zakup 11 autobusów” o kwotę 111.900 zł,
 wprowadzenie nowych tytułów zakupów inwestycyjnych:
• „zakup sprzętu sportowego” w kwocie 19.000 zł,
• „zakup urządzenia frankującego” w kwocie 20.000 zł,
- zmiany pomiędzy tytułami realizowanych zadań poprzez: zmniejszenie w poz. „zakup agregatu” o kwotę 15.000 zł, zwiększenie w poz. ”zakup pługu” o kwotę 5.000 zł, wprowadzeniu poz. „zakup opryskiwacza polowego” w kwocie 5.000 zł, „zakup glebogryzarki” w kwocie 5.000 zł,
- zwiększenie w poz. „zakup Systemu Informacji o Terenie” o kwotę 400 zł oraz w poz. „zakup sprzętu dla specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego”o kwotę 318.918 zł.
Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po włączeniu dotacji celowych z budżetu państwa zarządzeniami Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na „zakup mieszkania dla repatriantów” w kwocie 100.000 zł.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększenie o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na realizację boiska sportowego w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Zwiększenie wydatków pozwoli na ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego, wybór wykonawcy i podpisanie umowy na prace budowlane. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy realizowanymi zadaniami na kwotę 6.700 zł w następujący sposób: zmniejszenie poz. „monitoring budynku i boisk sportowych w Zaborowie” (kwota 5.950 zł), zmniejszenie poz. „wymiana skrzydeł drzwiowych w hali TRAPEZ” (kwota 750 zł) oraz zwiększenie poz. „zakup zastępczej tablicy wyników” (kwota 6.700 zł),
 Miejski Zakład Zieleni poprzez: zmniejszenie w poz. „zakup rozdrabniacza do gałęzi” o kwotę 10.000 zł oraz wprowadzenie poz. „zakup zbiornika dwufunkcyjnego do podgrzewania wody” w kwocie 10.000 zł.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z wprowadzeniem następujących dotacji:
 dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 15.000 zł,
 dotacji celowej na realizację inwestycji dla zakładów budżetowych w kwocie 370.000 zł,
 dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 15.000 zł,
 dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 427.442 zł,
 dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 600.000 zł,
 dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 58.858 zł,
oraz zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 250.000 zł.

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące rachunków dochodów własnych polegają na:
 zwiększenia przychodów z tytułu darowizny w wysokości 10.000 zł na potrzeby ochrony przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatków (rozdz. 74511),
 zwiększeniu przychodów w wysokości 6.100 zł w związku ze wzrostem stawki żywieniowej z dniem 1 marca 2010 roku i wydatków. Zmiana opłaty za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 10 podyktowana została wzrostem cen artykułów spożywczych (rozdz. 80104),
 zwiększenie przychodów i wydatków z tytułu wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na pokrycie powstałej szkody powstałej w wyniku zalania sal lekcyjnych w budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w wysokości 90 zł oraz wydatków (rozdz. 80110),
 zwiększeniu przychodów z tytułu darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” z przeznaczeniem na cele edukacyjne do klas integracyjnych w wysokości 1.000 zł oraz wydatków (rozdz. 80110).

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą zwiększenia przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększenie dotacji i wydatków na realizację inwestycji o kwotę 370.000 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji boiska sportowego w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012”.
Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków Miejskiego Zakładu Komunikacji na kwotę 2.000 zł w następujący sposób: zmniejszenie w poz. ”pozostałe wydatki bieżące” i zwiększenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”. Zmiany związane są z zatrudnieniem na umowę cywilno-prawną osób, które będą dokonywały kontroli pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej.

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych.

18. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku”” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji następujących projektów:
• „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” o kwotę 111.900 zł,
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5” o kwotę 7.260.223 zł,
• „Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 1.708.728 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących projektów:
• „Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna” o wydatki poniesione w 2009 roku w wysokości 12.200 zł oraz dodatkowych środków podlegających refundacji w kwocie 7.320 zł. Zgodnie z podpisaną umowa całkowite wydatki kwalifikowane określono w kwocie 135.162 zł, a udział własny w kwocie 90.108 zł,
• „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A.” o kwotę 400.000 zł,
• „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętowe KM PSP w Lesznie” o kwotę 324.481 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków poniesionych w 2008 roku o kwotę 3.000 zł i uznanych jako wydatki kwalifikowane,
 wprowadzeniu nowego projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności” realizowanego w latach 2011-2013.Opracował:
Wydział BudżetuPliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.