Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wydawanie zezwole?? na zaj?cie pasa drogowego

Wydawanie zezwole?? na zaj?cie pasa drogowego

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

Każde zajęcie pasa drogowego tj. wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg wymaga zezwolenia. Wszelkie urządzenia i obiekty niezwiązane z gospodarką drogową i zabezpieczeniem ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych mogą być umieszczane w pasie drogowym wyłącznie za zezwoleniem. 

Za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg pobiera się opłaty, a niedotrzymanie warunków  podanych w zezwoleniu lub za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa drogowego, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

O wydanie zezwolenia występuje inwestor, bądź wykonawca robót posiadający pełnomocnictwo inwestora.

Wniosek na czasowe zajęcie pasa drogowego należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Leszna Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno. 

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej

 

PODSTAWY PRAWNE:

·         ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115),

·         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481)

·         uchwała nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Leszna (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2004r. Nr 26, poz.729),

·         uchwała nr XXXII/376/05 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany w/w uchwały Nr XVI/147/04 (Dz.U Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 162 poz. 4353)

·         art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst z 2000r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

 

 

 

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG PUBLICZNYCH W M.LESZNO

 -  WYKONYWANIE ROBÓT, USTAWIANIE RUSZTOWAŃ, USTAWIANIE KONTENERÓW NA ODPADY ITP.

 

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa drogowego składa wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek do pobrania pod adresem www.leszno.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Leszna Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji lub pisemny wniosek który powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu
 2. cel zajęcia pasa drogowego
 3. lokalizację i powierzchnię zajęcia pasa drogowego
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego
 5. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym miejscem wykonywania robót lub szkic sytuacyjny, za zgodą Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji z zaznaczeniem miejsca robót, umieszczenia rusztowania, kontenera na śmieci. 

Po wydaniu zezwolenia, formie decyzji administracyjnej, na zajęciu pasa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego przekazujemy informację o terminie i rodzaju wykonywanych robót inspektorowi nadzoru nad robotami. Inspektor jest również powiadamiany przez wykonawców o rozpoczęciu robót.

Ponadto inspektor dokonuje:

-  kontroli celu zajęcia pasa drogowego

-  kontroli powierzchni zajmowanego pasa drogowego

-  kontroli okresu zajęcia pasa drogowego

-  kontroli sposobu zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego

-  kontroli sposobu przywrócenia zajętego pasa drogowego do stanu pierwotnego

- protokólarnego odbioru zajętego odcinka pasa drogowego w ciągu 14 dni od zgłoszenia i zakończenia robót.

 

 

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA UMIESZCZANIA URZADZEŃ  NIEZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ DROGOWĄ

 

 

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa drogowego składa wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek do pobrania pod adresem www.leszno.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Leszna Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji lub pisemny wniosek który powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu
 2. cel zajęcia pasa drogowego
 3. lokalizację, rodzaj i powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie  drogowym  
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym miejscem umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.
 2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

(na żądanie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji)

 1. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym – do wglądu

(na żądanie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie).

 

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG PUBLICZNYCH W M. LESZNO CELU UMIESZCZANIA REKLAM.

                              

 

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa drogowego składa wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia - formularz wniosku do pobrania pod adresem: www.bip.leszno.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Leszna Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno.

Wniosek o wydanie zezwolenia  powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu (PESEL lub Regon, NIP nr telefonu
 2. cel zajęcia pasa drogowego

3.   lokalizację i powierzchnię reklamy 

 1. planowany okres zajęcia pasa drogowego

Do wniosku należy dołączyć:

 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji i podaniem wymiarów reklamy.
 2. projekt graficzny reklamy
 3. zgoda właściciela budynku
 4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 5. projekt budowlany umieszczanej reklamy w pasie drogowym – do wglądu

(na żądanie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Andrzej Dawidowicz
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2010-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.