Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Baz? danych dotycz?c? niskiej emisji na terenie Miasta Leszna?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Baz? danych dotycz?c? niskiej emisji na terenie Miasta Leszna?


Leszno, dnia 15 czerwca 2010 r
 
GK – O 341/01/2010
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Bazę danych dotyczącą niskiej emisji na terenie  
 Miasta Leszna”
 
1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
Oferta Nr 1 –    LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
                           ul. Jana Długosza 40
                           51 – 162 Wrocław
                           Cena ofertowa: 145.180,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 –  Fundacja na rzecz Efektywnego
                         Wykorzystania Energii
                         ul. Rymera 3/4
                         40 – 048 Katowice
                         Cena ofertowa: 128.100,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 3 –     ENERGOEKSPERT Sp. z o.o.
                            ul. Węglowa 7
                            40 – 105 Katowice
                             Cena ofertowa: 219.600,00 zł brutto
Na podstawieart. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych w/w Wykonawca został wykluczony, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych została odrzucona.Powodem wykluczenia było niedostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty wymaganego w rozdziale 6 pkt. 1 ppkt 3c) SIWZ czytelnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 
Oferta Nr 4 –    ATMOTERM S.A.
                           ul. Łangowskiego 4
                           45 – 031 Opole
                           Cena ofertowa: 188.000,01 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
2.    Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
----------------------------          x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
 
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 2 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)
 
Oferta Nr 1
128.100,00      x 100 = 88,24 pkt
145.180,00
 
Oferta Nr 4
128.100,00
188.000,01      x 100 =  68,14 pkt
 
3.    W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4 40 – 048 Katowice, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów. Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.
 
 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.