Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA: ??Dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA: ??Dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna

Data publikacji: 26.05.2010
Termin sk??adania ofert: 14.06.2010

 
Leszno, dnia 26 maja 2010 roku

MIASTO LESZNO
reprezentowane przez
PREZYDENTA MIASTA LESZNA
URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15 
64-100 Leszno

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY W DNIU 14.06.2010r., DOKONAŁ II ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA.

OGŁASZA LICYTACJĘ ELEKTRONICZNĄ NA:
„Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna”.
 
I.       Określenie trybu zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu postępowania w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z art. 74 – 81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
II.    Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja nowego, nie użytkowanego i nie regenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jego transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 – 7 do ogłoszenia.
Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl CPV 30233000-1; 48900000-7; 30230000-0; 30200000-1; 30000000-9.
III.Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.
Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl
Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania.
Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:
Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/ Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną ww. przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.
IV. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień.
1. Powyższa licytacje elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający zamyka licytację elektroniczną na zasadach i terminach określonych w punkcie V niniejszego ogłoszenia. 8. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający podaje na swojej stronie http://www.bip.leszno.pl nazwę(firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
V.     Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania. 
Licytacja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania licytacji wynosić będzie 30 minut. Zamkniecie licytacji elektronicznej nastąpi w chwili upływu podstawowego czasu trwania licytacji elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania licytacji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut trwania licytacji nastąpi nowe postąpienie, licytacja zostanie automatycznie przedłużona o kolejne 5 minut. Licytacja zakończy się wówczas, gdy w ciągu ostatnich 5 minut nie nastąpi żadne nowe postąpienie.
UWAGA: czasy o których mowa powyżej odnoszą się do czasu serwera podanego na stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl
VI. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. IX , należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej jej otwarcie, osobiście lub pocztą poleconą na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do dnia 14 czerwca 2010 roku do godz. 15:30 w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno pok. nr. 1B, z dopiskiem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna”. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do występowania w jego imieniu. Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy.
VII.     Termin otwarcia licytacji oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej.
Termin otwarcia licytacji: 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia do składania ofert. Szczegółowy termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Termin zamknięcia licytacji elektronicznej nastąpi w chwili upływu podstawowego czasu trwania licytacji elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania licytacji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut trwania licytacji nastąpi nowe postąpienie, licytacja zostanie automatycznie przedłużona o kolejne 5 minut. Licytacja zakończy się wówczas, gdy w ciągu ostatnich 5 minut nie nastąpi żadne nowe postąpienie.
UWAGA: czasy o których mowa powyżej odnoszą się do czasu serwera podanego na stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.     O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)       posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat prze upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.
c)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)       sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony w od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 50 000 zł.
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie IX niniejszej ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków pkt IX skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
IX. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu spełniania warunków, o których mowa w pkt. VIII, wykonawcy składają, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik Nr 1 do ogłoszenia), następujące dokumenty:
a)      oświadczenie, Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (załącznik Nr 2 do ogłoszenia);
b)       wykaz oferowanego sprzętu (załącznik Nr 7 do ogłoszenia);
c)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenie w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
d)       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie (załącznik nr 8 do ogłoszenia). Wykaz winien potwierdzać warunek określony w rozdziale VIII pkt 1 b.
e)       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument winien potwierdzać warunek określony w rozdziale VIII pkt 1 d.
f)        dowód wniesienia wadium;
g)       oświadczenie, że oferowane przez Wykonawcę zestawy komputerowe, monitory, drukarki, notebooki oraz projektor odpowiadają normie jakości ISO 9001-2000 (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
h)       oświadczenie, że Wykonawca zapewni gwarancję na sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem, o którym mowa w załączniku nr 5 i 6 do ogłoszenia (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
Wykonawca może zamiast dokumentu o którym mowa powyżej (zaświadczenie ISO) złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
 Dokumenty podmiotów zagranicznych:
 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
 że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
 upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 albo składania ofert
UWAGA: W przypadku, gdy wniosek podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia wniosku w niniejszym postępowaniu.
Brak któregokolwiek z dokumentów określonych wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia – art. 24 ust. 2 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymagane dokumenty – zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 nr 87 poz. 605 ze zmianami) – powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawcy nie złożą wraz z wnioskiem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub złożą wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie wykonawców do ich złożenia w określonym w wezwaniu terminie, chyba że konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowaną dostawę wymagać określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
X.     Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, wynosi 30 dni licząc od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej.
XI. Termin wykonania zamówienia.
21 dni kalendarzowych od dania podpisania umowy.
XII.     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia.
XIII.       Wymagania dotyczące wadium.
1.       Każdy wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
1.       Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)       pieniądzu,
2)       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)       gwarancjach bankowych,
4)       gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
2.       Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecieprzelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
3.       Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 pok. nr 10. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pokwitowaniem złożenia oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna, należy dołączyć do oferty.
4.       Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.       Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.       Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
7.       Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania.
8.       Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.
9.       Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.    Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem terminu składania przedmiotowego wniosku.
11.    Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12.    Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
13.    Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
1)       odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2)       zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14.    Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Istotne dla stron umowy postanowienia zostały zawarte w załączonym wzorze umowy (załącznik Nr 3 do ogłoszenia).
XV.     Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.
XVI. Informacje dodatkowe.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej zgodnie z art. 77 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wiadomości przekazywane Wykonawcą będą widoczne w zakładce moje wiadomości. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.leszno.pl
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pan Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04
 
 
 
XVII.                                   Załączniki do niniejszego ogłoszenia
1)       wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej;
2)      oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia;
3)      oświadczenie;
4)      wzór umowy;
5)      szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia;
6)      wykaz gwarancji oferowanego sprzętu;
7)      wykaz oferowanego sprzętu;
8)       wykaz wykonanych dostaw.
 
 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.