Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLII /510/ 2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic obwod??w g??osowania utworzonych na terenie Miasta Leszna.

UCHWA?A NR XLII /510/ 2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic obwod??w g??osowania utworzonych na terenie Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 510
Numer sesji: 42
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XLII /510/ 2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie
Miasta Leszna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz.1547 ze zmian.), uchwala się co następuje:
§ 1

Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania: Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 14, Nr 15, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20, Nr 21, Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 30, Nr 31, Nr 32 i Nr 33 utworzonych na terenie Miasta Leszna Uchwałą Nr XXX/329/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna, poprzez dopisanie nowych nazw ulic i rozszerzenie numeracji porządkowej budynków.
§ 2

Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
U Z A S A D N I E N I E


Uchwałą Nr XLII/510/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku Rada Miejska Leszna dokonała podziału miasta na 34 obwody głosowania, określając ich numery i granice, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.

Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) stanowi, iż podział miasta na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek prezydenta Miasta.

W związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i zamieszkaniem w nich wyborców, powstaniu nowych ulic zachodzi konieczność dokonania zmian granic obwodów głosowania Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 14, Nr 15, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20, Nr 21, Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 30, Nr 31, Nr 32 i Nr 33, polegających na rozszerzeniu numeracji porządkowej na tych ulicach oraz dopisaniu nowych ulic.

Przedmiotowy wniosek ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania, natomiast uzupełnia opis granic obwodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.

Obwodami stałymi są obwody głosowania od Nr 2 do Nr 33, natomiast odrębnymi obwodami głosowania są obwody Nr 1 (Wojewódzki Szpital Zespolony) i Nr 34 (Areszt Śledczy), które tworzone są każdorazowo dla danych wyborów.


Opracowanie:

Urzędnik Wyborczy
Miasta Leszna

Maciej DZIAMSKI
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.