Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLII /509/ 2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic sta??ych okr?g??w wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna.

UCHWA?A NR XLII /509/ 2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic sta??ych okr?g??w wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 509
Numer sesji: 42
Rok: 2010


UCHWAŁA NR XLII /509/ 2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz.1547 ze zmian.), uchwala się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 utworzonych na terenie Miasta Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/474/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Leszna, poprzez dopisanie nowych nazw ulic i rozszerzenie numeracji porządkowej budynków.

§ 2

Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
U Z A S A D N I E N I E


Uchwałą Nr XLII/509/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku Rada Miejska Leszna dokonała podziału Miasta na 4 stałe okręgi wyborcze, określając ich numery i granice, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) stanowi, iż podział miasta na okręgi wyborcze ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala rada gminy na wniosek prezydenta miasta.

W związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i zamieszkaniem w nich wyborców oraz powstaniem nowych ulic zachodzi konieczność dokonania zmian opisu granic okręgów wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4, polegających na rozszerzeniu numeracji porządkowej na tych ulicach oraz dopisaniu nowych ulic.

Przedmiotowy wniosek ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów głosowania, natomiast uzupełnia opis granic obwodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.


Opracowanie:

Urzędnik Wyborczy
Miasta Leszna

Maciej DZIAMSKI
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.