Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U c h w a ?? a Nr XLII/507/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg? Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu na Uchwa??? Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szko??om i plac??wkom prowadzonym przez osoby prawne inne ni?? jednostki samorz?du terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu prawid??owo??ci ich wykorzystania i przekazania jej do Wojew??dzkiego S?du Administracyjnego w Poznaniu

U c h w a ?? a Nr XLII/507/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg? Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu na Uchwa??? Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szko??om i plac??wkom prowadzonym przez osoby prawne inne ni?? jednostki samorz?du terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu prawid??owo??ci ich wykorzystania i przekazania jej do Wojew??dzkiego S?du Administracyjnego w Poznaniu

Numer uchwa??y: 507
Numer sesji: 42
Rok: 2010
U c h w a ł a Nr XLII/507/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu na Uchwałę Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w PoznaniuNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 54 ust 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami), Rada Miejska Leszna postanawia:


§ 1

Uznać skargę Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu na Uchwałę Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 183, poz.3091) – za nieuzasadnioną i przekazać ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do U c h w a ł y Nr XLII/507/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu na Uchwałę Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu prowadzące w Lesznie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych składa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Rady Miejskiej Leszna skargę na Uchwałę Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania wnosząc o stwierdzenie nieważności § 3 ust.2, który mówi:
„2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej między Prezydentem Miasta Leszna, a osobą prowadzącą szkołę” i § 15, który stanowi: „Kontrole przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Leszna”.
Odnosząc się do zarzutów kwestionujących zapis § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej Leszna przewidujący udzielenie dotacji na podstawie umowy zawartej między Prezydentem Miasta Leszna a osobą prowadząca szkołę należy zaznaczyć , że umowa ma na celu określenie materialno – technicznych spraw ustalonego Uchwałą Rady Miejskiej trybu udzielania i rozliczania dotacji, a w szczególności prawidłowości ich wykorzystania.
W treści skargi podniesiono również zarzuty dotyczące zapisów zaproponowanej Towarzystwu Edukacji Bankowej umowy. Kwestionowane są sformułowania § 2 ust. 2 przedstawionej umowy mówiące, iż dotacji udziela się na aktualnie uczęszczających uczniów i ust. 3 mówiący o uczniach zapisanych i uczęszczających wskazując na niezgodność tych sformułowań z ustawą o systemie oświaty, która określa, że dotacja przysługuje na każdego ucznia. Kwestionowany jest również zapis w przedstawionej umowie dotyczący możliwości jej rozwiązania w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
Należy wskazać, iż skarżący nie uwzględnia tutaj faktu, że w piśmie z dnia 12.03.2010r skierowanym do Towarzystwa Edukacji Bankowej przedstawiono wyjaśnienie spornych kwestii dotyczących umowy proponując jednocześnie przedstawienie przez TEB własnej wersji kwestionowanych zapisów.
Kwestionując § 15 Uchwały Rady Miejskiej Leszna skarżący – Towarzystwo Edukacji Bankowej uważa, że Rada Miejska przekazuje kompetencje do określenia trybu i zasad kontroli w zakresie sposobu wykorzystania dotacji Prezydentowi Miasta Leszna. Należy podkreślić, iż nie miało miejsce przekazanie kompetencji Rady na Prezydenta, bo uchwała odnosi się do konkretnych, obowiązujących w dacie podjęcia uchwały przepisów w sprawie kontroli – Zarządzenia Prezydenta. Wolą Rady było więc, aby w tym zakresie obowiązywały stosowane uregulowania objęte Zarządzeniem Prezydenta, a nie uregulowania, które dopiero mają być podjęte przez Prezydenta i nie wiadomo jaka będzie ich treść.
Kwestie podnoszone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej winy być rozstrzygnięte w drodze postępowania przed sądem administracyjnym albowiem Uchwała Rady Miejskiej Leszna została poddana nadzorowi prawnemu Wojewody Wielkopolskiego, który nie wniósł do niej zastrzeżeń. Również Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Uchwale Nr 14/790/2009 nie zakwestionowało § 3 ust 2 i § 15, o których usunięcie wnosi TEB, orzekając natomiast o nieważności § 12 ust.3 i § 16.
Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.