Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLII/505/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cej lokal mieszkalny po??o??ony w budynku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a Nr XLII/505/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cej lokal mieszkalny po??o??ony w budynku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 505
Numer sesji: 42
Rok: 2010
Uchwała Nr XLII/505/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w budynku wpisanym do rejestru zabytków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust. 3 pkt 4, ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Leszna na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy pl. Jana Metziga 1 wpisanego do rejestru zabytków wraz z ceną ułamkowej części gruntu w udziale 771/12377 części działki nr 181, ark. m. 47 o powierzchni 520 m2 wynoszącej 106.419,00 zł w wysokości 85%.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/505/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Z wnioskiem o nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 7, położony w budynku przy pl. Jana Metziga 1, wpisanym do rejestru zabytków, wymienionym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność m. Leszna, zwrócił się najemca tego mieszkania.
Przepisy art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu, położonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków i od pierwszej opłaty za prawo użytkowania wieczystego, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust. 3 ustawy
Zaproponowana w projekcie Uchwały bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w wysokości 85% została określona w oparciu o §17 ust. 3, pkt 4 wyżej cytowanej Uchwały.
Budynek położony w Lesznie przy pl. Jana Metziga 1-2 został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 1206/A z dnia 24.05.1991 r.
Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją nr 47/2010 z dnia 25.03.2010 r. wyraził zgodę na sprzedaż w/w lokalu.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.