Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyj?cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010 - 2015

Uchwa??a Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyj?cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010 - 2015

Numer uchwa??y: 504
Numer sesji: 42
Rok: 2010Uchwała Nr XLII/504/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata
2010 - 2015


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§1


Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/504/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny zakłada w ramach priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych, możliwość ubiegania się m.in. przez samorządy o wsparcie finansowe projektów z zakresu odnowy miast. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie dokumentem stanowiącym podstawę do identyfikacji zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych. Zatwierdzone uchwałą rady miejskiej plany/programy rewitalizacji powinny być przekazane łącznie z wnioskiem o wsparcie konkretnego projektu do Instytucji Zarządzającej WRPO.
Uznając Lokalny Program Rewitalizacji Leszna za kluczowy dokument dla skutecznego przeprowadzania procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej przystąpiono w październiku 2007r. do prac nad sporządzeniem Programu. Porównanie badanych wskaźników, do których należą przede wszystkim poziom ubóstwa, bezrobocia, negatywnych tendencji demograficznych oraz przedsiębiorczości, wskazała, że obszar Starego miasta to rejon o najwyższym stopniu degradacji społeczno-gospodarczej. W związku z tym został on wyznaczony jako obszar do rewitalizacji. Z uwagi na szeroką grupę potencjalnych beneficjentów działania 4.1. i 4.2. dwukrotnie przeprowadzono konsultacje społeczne, dając możliwość zainteresowanym podmiotom: firmom, instytucjom, osobom fizycznym wypowiedzenia się na temat projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna oraz zgłoszenia własnych projektów rewitalizacyjnych.
W efekcie szerokich analiz i zgłoszonych uwag powstał dokument zawierający następujące elementy:
• Diagnoza stanu miasta Leszna
• Założenia programu rewitalizacji w tym zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i jego diagnoza
• Plan finansowy realizacji projektów kluczowych
• Źródła finansowania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji
• System wdrażania Programu
• Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
Po ukazaniu się 28 września 2009r. wytycznych w zakresie Zintegrowanych Planów Obszarów Miejskich w ramach WRPO poszerzono Lokalny Program Rewitalizacji Leszna . Skorzystano z możliwości wskazania dodatkowych obszarów ze względu na ich dysfunkcyjność – dodano strefę przemysłową IDEA oraz teren Miejskiego Ośrodka i Sportu i Rekreacji ze stadionem im. Alfreda Smoczyka oraz przyległymi obiektami rekreacyjno-sportowymi.

Wytyczne nałożyły ponadto obowiązek uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym konieczności i zakresu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna. Proces uzgadniania był długotrwały i składał się z następujących działań:
• Pierwszym etapem prowadzenia uzgodnień było wskazanie przez RDOŚ oraz WPWIS konieczności przygotowania wstępnej prognozy oddziaływania na środowisko, na podstawie której wymienione instytucje będą mogły zająć stanowisko w sprawie.
• Po opracowaniu i dołączeniu wstępnej prognozy do projektu Programu RDOŚ oraz WPWIS stwierdziły, że jest wymagane dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uznano też, że prognoza winna być sporządzona w pełnym zakresie.
• Opracowana strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko załączona została do Programu.
• Kolejnym etapem było zaopiniowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora oraz Inspektora Sanitarnego. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny zaopiniował Program wraz z prognozą pozytywnie. Trwa opiniowanie Programu przez RDOŚ. Pozytywne opinie są wymagane przez Instytucję Zarządzającą WRPO przy składaniu wniosków o wsparcie projektów rewitalizacyjnych.
Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” przedstawiony został do publicznej wiadomości: w lokalnej prasie, w wykazie danych o środowisku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. W ustalonym terminie od 19 marca do 8 kwietnia 2010r. nie zgłoszono do Programu żadnych uwag.


Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.