Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLII/503/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??ami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009 i Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 roku

Uchwa??a Nr XLII/503/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??ami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009 i Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 roku

Numer uchwa??y: 503
Numer sesji: 42
Rok: 2010
Uchwała Nr XLII/503/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009 i Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009 i Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/503/2010 Rady Miejskie Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009 i Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 roku

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.

1. Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadzono nową inwestycję:

5.2. „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”
Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z „Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej”. Budowa kolektora o średnicy 1600 – 2000 mm w pasie drogowym Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Geodetów wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozsączającymi wody opadowe w południowej części byłych pól irygacyjnych. Inwestycja powiązana z zadaniem 2.1. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna”. Termin realizacji zadania 2010-2015. Planowane nakłady w latach 2010 – 2013 to kwota 9,5 mln zł

2. Do listy projektów podstawowych przeniesiono z listy projektów rezerwowych zadanie:

8.3. Budowa budynku dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej nr 5
Budowa budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Gronowskiej jest ostatnim etapem rozbudowy kompleksu budynków Gimnazjum nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 5 w dzielnicy Gronowo. Termin realizacji zadania 2010-2011. Planowane nakłady 8 mln zł.

3. W niniejszej Uchwale wprowadza się także uaktualnienia kwot planowanych nakładów do wysokości wynikających z budżetu miasta Leszna na rok 2010 w następujących zadaniach:

2.3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna
zmiana nakładów całkowitych oraz nakładów w poszczególnych latach

3.1. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej
zmiana nakładów całkowitych oraz nakładów w poszczególnych latach

3.2. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
zmiana nakładów całkowitych oraz nakładów w poszczególnych latach

W załączeniu przedstawiono harmonogram realizacji inwestycji wraz z planowanymi nakładami finansowymi, planowanym dofinansowaniem w rozbiciu na poszczególne lata.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym, co oznacza, ze będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualnych danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowania kolejnych edycji planu.

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.