Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLII/501/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLII/501/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 501
Numer sesji: 42
Rok: 2010
Uchwała Nr XLII/501/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na 2011 rok do kwoty 4.649.689zł (słownie : cztery miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100 ) na realizację zadania pn. : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/413/2009 z 29.X.2009r.-


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/501/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2011 rok na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”.


W wyniku przeprowadzonych przetargów na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu jak również rezygnacji z budowy kolektora deszczowego o średnicy 1200 mm koszt przedmiotowego zadania uległ zmniejszeniu . Efektem tego jest podpisanie w dniu 19.04.2010r. aneksu do umowy nr UDA-RPWP.02.02.01-30-005/08-00 pomiędzy Miastem Lesznem a Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tej inwestycji w ramach WRPO ze środków UE – dotacji rozwojowej , określającego jej nową wartość oraz kwotę dofinansowania . Poniżej pokazano aktualne zestawienie wydatków w latach 2008-2011 z podziałem na środki własne i dotację rozwojową .


2008
2009
2010 2011 Razem
Środki własne 527.674,00 68.739,00 3.451.245,00 4.649.689,00 8.697.347,00
Dotacja rozwojowa 3.771.047,00
3.728.405,00 7.499.452,00
Razem
527.674,00 68.739,00 7.222.292,00 8.378.094,00 16.196.799,00W związku z w/w zmianami należy zaktualizować również wysokość zabezpieczenia własnych środków finansowych przypadających na 2011 rok w stosunku do pierwotnej wartości wynoszącej 11.550.000,00 zł .Opracował
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.