Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLII/500/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLII/500/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 500
Numer sesji: 42
Rok: 2010

Uchwała Nr XLII/500/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1
„Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na rok 2011 do kwoty 1.593.400,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100) na realizację zadania pn. : „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej”.
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.”


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/500/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2011 na realizację zadania pn. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej”.

Dnia 9 marca 2010r. Prezydent Miasta Leszna podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr UDA-RPWP.01.07.00-30-019/09-00 na dofinansowanie Projektu pt. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej”. Projekt ten będzie dofinansowany w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Umowa zakłada realizację rzeczową inwestycji w latach 2011-2012. Z uwagi na fakt, że Miasto Leszno dostało dofinansowanie unijne na budowę ulicy Geodetów – zaplanowanej do wykonania w bieżącym roku i która łączy się z ulicą Usługową postanowiono przyspieszyć realizację budowy ulicy Usługowej. Oba projekty będą objęte jednym postępowaniem przetargowym.

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 3 570 850,05 zł, z czego:
- 2.321.052,53 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 53/100) tj. 65 % refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 1.249.797,52 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 52/100) jako udział własny w wyżej wymienionym zadaniu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na dokonanie wyboru wykonawcy, podpisanie z nim umowy i rozpoczęcie realizacji zamówienia w planowanym terminie.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów Unijnych
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.