Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLII/497/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2010

Uchwa??a Nr XLII/497/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2010

Numer uchwa??y: 497
Numer sesji: 42
Rok: 2010


Uchwała Nr XLII/497/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2010 § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1
Ustala się na rok 2010 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1). Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,05 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,47 zł na 1 wozokilometr
2). Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 26,9177 zł na 1 m2 powierzchni
3). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,99 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 32,37 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/497/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/452/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2010


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2010 roku, zmiana dotyczy:
1. Miejskiego Zakładu Komunikacji:
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej:
za przewozy w komunikacji miejskiej:
 przed zmianami - 2,98 zł na 1 wozokilometr
 po zmianach – 3,05 zł na 1 wozokilometr
za przewozy osób niepełnosprawnych
 przed zmianami - 2,43 zł na 1 wozokilometr
 po zmianach – 2,47 zł na 1 wozokilometr
Kwota dotacji ogółem wynosi:
 przed zmianami – 3.100.000 zł
 po zmianach – 3.181.800 zł
Zmiana stawki i kwoty dotacji wynika ze zwiększenia o kwotę 81.800 zł (środki pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych).

2. Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych
Stawka jednostkowa na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna wynosi:
 przed zmianami 23,5501 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych,
 po zmianach 26,9177 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych.
Kwota dotacji ogółem wynosi:
- przed zmianami 2.900.000,- zł
- po zmianach 3.314.700,- zł

Zmiana stawki i kwoty dotacji wynika ze zwiększenia o 414.700,- zł (środki pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych) oraz z wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych.

3. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Stawka jednostkowa na utrzymanie obiektów sportowych”:
 przed zmianami 4,02 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,
 po zmianach 3,99 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,

Kwota dotacji ogółem wynosi:
- przed zmianami 1.000.000,- zł
- po zmianach 1.023.400,- zł

Zmiana stawki i kwoty dotacji wynika ze zwiększenia o 23.400 zł (środki pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych).

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.