Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? O??WIETLENIA DROGOWEGO NA ODCINKU ULICY WILKOWICKIEJ I SP???DZIELCZEJ W LESZNIE.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? O??WIETLENIA DROGOWEGO NA ODCINKU ULICY WILKOWICKIEJ I SP???DZIELCZEJ W LESZNIE.

Data publikacji: 01.04.2010r
Termin sk??adania ofert: 16.04.2010r

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ODCINKU ULICY WILKOWICKIEJ I SPÓŁDZIELCZEJ W LESZNIE.

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Kazimierza Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na: ,,Budowę oświetlenia drogowego na odcinku ulicy Wilkowickiej i Spółdzielczej w Lesznie”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV: 45.31.61.10-9
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) przyłącza energetycznego przy ul. Wilkowickiej obok stacji transformatorowej nr 1052,
2) linii kablowej oświetleniowej na ul. Wilkowickiej od przyłącza energetycznego do torów PKP wraz ze słupami i oprawami,
3) linii kablowej oświetleniowej na ul. Spółdzielczej od ul. Wilkowickiej do ul. Jana Styki wraz ze słupami i oprawami.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysie ofertowym. Wymienione dokumentacje są załącznikami SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji oświetlenia drogowego z minimum 20 punktami świetlnymi.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00zł.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł wyznaczono do dnia 16.04.2010r. do godz. 9.00.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100% cena.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 pokój nr 34 do dnia 16.04.2010 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2010 r., o godz. 09:15 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Termin związania z oferta wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.