Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XL/492/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gumiennego

Uchwa??a Nr XL/492/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gumiennego

Numer uchwa??y: 492
Numer sesji: 40
Rok: 2010


Uchwała Nr XL/492/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gumiennego


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1074 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Andrzeja Gumiennego, Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

Skargę Pana Andrzeja Gumiennego na Prezydenta Miasta Leszna oraz podległe mu jednostki i Straż Miejską z dnia 26 stycznia 2010 r. uznaje za nieuzasadnioną.

§ 2

Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski


Uzasadnienie

do uchwały Nr XL/492/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gumiennego


W dniu 28 stycznia 2010 r. Pan Andrzej Gumienny zam. w Lesznie przy ul. Andrzeja Kmicica 43, złożył skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Leszna oraz podległe mu jednostki i Straż Miejską, w sprawie dotyczącej „warunków do mieszkania oraz korzystania z własnej posesji, na skutek jej zanieczyszczania przez sąsiadów”.

Zarzuty skargi okazały się nieuzasadnione.

Przeprowadzone w sprawie postępowanie wyjaśniające wykazało, iż podjęto szereg czynności i działań mających na celu ustalenie stanu faktycznego sprawy i zapobieżenie ewentualnym nieprawidłowościom.
Ustalono, iż żaden wniosek, skarga, zawiadomienie dokonane przez Pana Andrzeja Gumiennego nie pozostały bez odpowiedzi.

I tak, w następstwie wniesionej skargi z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie nadmiernej emisji pyłów i sadzy z kotła c. o., eksploatowanego w sąsiednim budynku położonego w Lesznie przy ul. Kmicica 45 - dnia 4 lutego 2009 r. wspólnie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie i Straży Miejskiej w Lesznie oraz mistrzem kominiarskim przeprowadzono w powyższej sprawie wizję lokalną, w oparciu o przepis art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)
Stwierdzono, iż:
- w piwnicy budynku mieszkalnego, gdzie jest eksploatowany przedmiotowy kocioł
znajdował się dobrej jakości węgiel kamienny, na zakup którego użytkownicy
przedstawili faktury,
- w piwnicy nie było żadnych odpadów ani innych materiałów, które mogłyby być
przeznaczone do spalenia w kotle,
Ponadto z oświadczenia mistrza kominiarskiego wynikało, iż komin odprowadzający zanieczyszczenia z kotła jest systematycznie czyszczony, a oględziny kotła i przewodów kominowych przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Lesznie nie wykazały zagrożenia pożarowego.
Równocześnie, aby zminimalizować emisję sadzy z komina – użytkownicy kotła zostali pouczeni o konieczności jego prawidłowej eksploatacji, tzn. prowadzenia procesu spalania w sposób zupełny, co można osiągnąć poprzez równomierne i sukcesywne nakładanie węgla na ruszt.
O wynikach wizji lokalnej skarżący Pan Andrzej Gumienny poinformowany został pismem z dnia 9 lutego 2009 r.

W następstwie zastrzeżeń Pana Andrzeja Gumiennego co do sposobu przeprowadzenia kontroli, zawartych w jego piśmie z dnia 18 lutego 2009 r., pismem z dnia 27 lutego 2009 r. udzielono wyjaśnień.
W szczególności poinformowano skarżącego, iż właściciele kontrolowanej nieruchomości nie zostali powiadomieni o zgłoszonej w dniu 12 stycznia 2009 r. skardze ani też o terminie planowanej w tym zakresie kontroli.

Kolejna wizja lokalna na nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Kmicica 45, na wniosek Pana Andrzeja Gumiennego miała miejsce dnia 15 grudnia 2009 r.
Podobnie jak w przypadku wizji z dnia 4 lutego 2009 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.
Stwierdzono, iż w piwnicy, w której eksploatowany jest kocioł, był porządek, w pobliżu kotła leżał węgiel dobrej jakości i impregnowane drewno. Nie stwierdzono składowania jakichkolwiek odpadów. Kocioł c. o. nie był zanieczyszczony, co świadczyło, iż nie były w nim spalane jakiekolwiek odpady, które mogłyby być przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń.
Wraz z pismem z dnia 16 grudnia 2009 r. przekazano Panu Andrzejowi Gumiennemu notatkę służbową z wizji lokalnej z dnia 15 grudnia 2009 r. zawierającej ustalenia faktyczne. Ponadto w piśmie tym poinformowano, iż właściciele kontrolowanej nieruchomości pisemnie poinformowani zostali o konieczności prawidłowej eksploatacji kotła c. o. oraz że Straż Miejska w Lesznie zwracać będzie szczególną uwagę na wydzielające się spaliny z kominów posesji usytuowanych w rejonie ulicy Kmicica w Lesznie, o czym informować będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna.

Wykazane powyżej działania nie potwierdzają zarzutu bezczynności Prezydenta Miasta Leszna.
Stąd też Komisja Praworządności i Porządku Publicznego wnosi o uznanie złożonej przez Pana Andrzeja Gumiennego skargi jako nieuzasadnionej.


Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: KPiPP Rady Miejskiej Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.