Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XL/491/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna.

UCHWA?A NR XL/491/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna.

Numer uchwa??y: 491
Numer sesji: 40
Rok: 2010


UCHWAŁA NR XL/491/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, zwanego dalej planem.
2. Dla części terenu objętego planem sporządza się zmianę:
1) UCHWAŁY NR XLVII/363/98 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31.03.1998 w sprawie ustalenia zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Z. Krasińskiego i Nowego Rynku w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z dnia 11.05.1998 r. Nr 16, poz. 84);
2) UCHWAŁY NR XIV/163/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 1999 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, obejmującej teren ul. Świętokrzyskiej, od ul. B. Chrobrego do ulicy Leszczyńskich w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.11.1999 r. Nr 86, poz. 1612);
3) UCHWAŁY NR XX/229/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, w rejonie ulic: Przemysłowej, Skarbowej i Al. Krasińskiego w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.06.2000 r. Nr 39, poz. 461);
4) UCHWAŁY NR XLIII/323/97 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Leszczyńskiego Nr 10, poz. 110 z 1993 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z dnia 10.02.1998 r. Nr 4, poz. 19);
5) UCHWAŁY NR XV/182/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 1999 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w kwartale ulic Niepodległości, Dąbrowskiego, Krótkiej i Królowej Jadwigi w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2000 r. Nr 49, poz. 578);
6) UCHWAŁY NR XLIV/474/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku, dotyczącej terenu przy ul. Mickiewicza i Niepodległości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.02.2003 r. Nr 30 poz. 552);
7) UCHWAŁY NR XXII/225/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mickiewicza w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.09.2004 r. Nr 143, poz. 2951).

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami);
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XL/491/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna.W celu określenia przeznaczenia terenów położonych w rejonie centrum Leszna, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zabudowy, a także w celu umożliwienia zagospodarowania poprzemysłowego zespołu historycznej zabudowy młyna leszczyńskiego oraz terenu byłej „Goplany” i „Metalplastu” - przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Granice opracowania planu stanowią ulice: gen. J. Dąbrowskiego, Adama Mickiewicza, Opalińskich, Zacisze, J. Kilińskiego, Sokoła, tory kolejowe oraz Al. Jana Pawła II.

W związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami), od dnia 1 stycznia 2004 roku na przeważającą część terenu w granicach opracowania nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla części obszaru w rejonie centrum obowiązują plany miejscowe, zatwierdzone:
- UCHWAŁĄ NR XLVII/363/98 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31.03.1998 w sprawie ustalenia zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Z. Krasińskiego i Nowego Rynku w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z dnia 11.05.1998 r. Nr 16, poz. 84);
- UCHWAŁĄ NR XIV/163/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 1999 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, obejmującej teren ul. Świętokrzyskiej, od ul. B. Chrobrego do ulicy Leszczyńskich w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.11.1999 r. Nr 86, poz. 1612);
- UCHWAŁĄ NR XX/229/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, w rejonie ulic: Przemysłowej, Skarbowej i Al. Krasińskiego w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.06.2000 r. Nr 39, poz. 461);
- UCHWAŁĄ NR XLIII/323/97 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Leszczyńskiego Nr 10, poz. 110 z 1993 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z dnia 10.02.1998 r. Nr 4, poz. 19);- UCHWAŁĄ NR XV/182/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 1999 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w kwartale ulic Niepodległości, Dąbrowskiego, Krótkiej i Królowej Jadwigi w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2000 r. Nr 49, poz. 578);
- UCHWAŁĄ NR XLIV/474/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku, dotyczącej terenu przy ul. Mickiewicza i Niepodległości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.02.2003 r. Nr 30 poz. 552);
- UCHWAŁĄ NR XXII/225/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mickiewicza w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.09.2004 r. Nr 143, poz. 2951).

Sporządzenie zmiany obowiązujących planów pozwoli na wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie komunikacji, systemu ciągów pieszych, zieleni, usług i infrastruktury technicznej - dla całego obszaru objętego nowym planem. Wyniki analizy sporządzonej w trybie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) wskazują, że ustalenia planu będą zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.