Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XL/486/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie : okre??lenia realizowanych przez Miasto Leszno zada?? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej os??b niepe??nosprawnych oraz wysoko??ci ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych, przeznaczonych na realizacj? tych zada?? w roku 2010.

Uchwa??a Nr XL/486/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie : okre??lenia realizowanych przez Miasto Leszno zada?? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej os??b niepe??nosprawnych oraz wysoko??ci ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych, przeznaczonych na realizacj? tych zada?? w roku 2010.

Numer uchwa??y: 486
Numer sesji: 40
Rok: 2010Uchwała Nr XL/486/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie : określenia realizowanych przez Miasto Leszno zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2010.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz.92 ze zmianami), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala:

§1

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 656.296,00 zł przeznacza się na realizację następujących zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – łączna kwota 305.000,00 zł w tym na:
1) Zadania realizowane przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - kwota 300.000,00 zł

a) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a),
b) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13),
c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
- adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1),
-adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy(art.26 ust.1 pkt 1b),
-zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1c),
- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust.1 art. 26 (art.26 ust.1 pkt.2),


d) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art.26d),
e) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e),
f) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.35a ust.1 pkt 6a),
g) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41),


2).Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy- kwota 5.000,00 zł

a) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych (art.40).

2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – łączna kwota 351.296,00zł
Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7a),
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7b),
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust.1 pkt 7c),
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7d).


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech RajewskiUZASADNIENIE
do Uchwały Nr XL/486/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: określenia realizowanych przez Miasto Leszno zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2010.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz.808) dokonał podziału środków finansowych przypadających samorządom powiatowym do realizacji zadań ustawowych w roku 2010.
Miasto Leszno, na realizację tych zadań w 2010r, otrzymało kwotę 656.296,00 zł.
Zgodnie z art. 35a ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zadań powiatu należy podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczy środki przyznane na dany rok przez zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W celu umożliwienie pełnego wykorzystania środków finansowych w ciągu roku, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniem osób niepełnosprawnych, proponuje się ogólny podział środków na realizację wyszczególnionych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 305.000,00 zł oraz społecznej w wysokości 351.296,00 zł.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych dla Miasta Leszna w roku 2010.


Opracowanie :
Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogumi??a Szymkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.