Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XL /484/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??? Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwa??? Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Uchwa??? Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku i Uchwa??? Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009

Uchwa??a Nr XL /484/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??? Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwa??? Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Uchwa??? Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku i Uchwa??? Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009

Numer uchwa??y: 484
Numer sesji: 40
Rok: 2010
Uchwała Nr XL /484/ 2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL /484/ 2010 Rady Miejskie Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.

1. Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadzono nowe inwestycje:

2.7. „Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską”

Budowa nowej drogi powiatowej zbiorczej łączącej drogę krajową nr 5 z drogą powiatową nr 6296P. Droga będzie nowym połączeniem komunikacyjnym dzielnicy Gronowo z centrum miasta i odciąży ulicę Poznańską i Rondo Gronowo. Termin realizacji zadania 2010-2011. Planowane nakłady 6.9 mln zł. Planowane dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011” w wysokości 3.0 mln zł.

2.8. „Budowa drogi powiatowej - ulicy Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską
z ul. Osiecką”

Budowa nowej drogi powiatowej - ulicy Grzybowej łączącej ulicę Kąkolewską (DK12) z ulicą Osiecką (DW432). Nowa droga stanowić będzie dojazd do osiedla Grzybowo. Termin realizacji zadania 2010-2011. Planowane nakłady 4.2 mln zł. Planowane dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011” w wysokości 2.0 mln zł.


2. W niniejszej Uchwale wprowadza się także uaktualnienia kwot planowanych nakładów do wysokości wynikających z budżetu miasta Leszna na rok 2010 w następujących zadaniach:

2.3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna
zmiana nakładów całkowitych oraz nakładów w poszczególnych latach

2.5. Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Osiecką (DW432)
zmiana nakładów całkowitych oraz nakładów w poszczególnych latach

3.1. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej
zmiana w nakładów w poszczególnych latach - Tabela nr 1 Uzasadnienia do Uchwały,
nakłady całkowite pozostawiono bez zmian

3.2. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
zmiana w nakładów w poszczególnych latach - Tabela nr 1 Uzasadnienia do Uchwały,
nakłady całkowite pozostawiono bez zmian

11.1. Budowa lokali socjalnych
zmiana nakładów całkowitych oraz nakładów w poszczególnych latach

W załączeniu przedstawiono harmonogram realizacji inwestycji wraz z planowanymi nakładami finansowymi, planowanym dofinansowaniem w rozbiciu na poszczególne lata.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym, co oznacza, ze będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualnych danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowania kolejnych edycji planu.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.