Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL /483/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyj?cia ??Programu zagospodarowania w??d opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna?

Uchwa??a Nr XL /483/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyj?cia ??Programu zagospodarowania w??d opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna?

Numer uchwa??y: 483
Numer sesji: 40
Rok: 2010Uchwała Nr XL /483/ 2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie przyjęcia „Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Miejska postanawia przyjąć „Program zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/483/2010 Rady Miejskie Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna”

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna”.
Celem wykonanego przez Zakład Obsługi Budownictwa Kolektor – serwis „Programu” było opracowanie wytycznych rozwojowych w zakresie zagospodarowania wód deszczowych dla terenu miasta Leszna, niezbędnych przede wszystkim do zabezpieczenia przed skutkami intensywnych opadów deszczu poprzez prawidłowe odprowadzanie nadmiaru wód opadowych do odbiorników.
„Program zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna” staje się zbiorem wytycznych na okres perspektywiczny 25 lat do planowania prac urbanistycznych i inwestycyjnych – przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i standardów obsługi zlewni deszczowej.
Zakres pracy, dostosowany jest przede wszystkim do potrzeb planistycznych i inwestycyjnych, ale stanowi również analizę istniejącego systemu kanalizacyjnego oraz wytyczne eksploatacyjne. Przeprowadzono prace badawcze polegające na stworzeniu modelu istniejącej sieci oraz modelowano symulacyjnie różne warianty rozbudowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego.
„Program zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna” uwzględnia zapisy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uwzględnienie zapisów „Programu” w tworzonych miejscowych planach zagospodarowani przestrzennego jest koniecznością z uwagi na rozwój miasta, w tym rozbudowy mieszkalnictwa, budowy dróg oraz inwestycji gospodarczych i związaną z tym potrzebą skutecznego odprowadzania i zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.