Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/ 481 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 r.w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwa??a Nr XL/ 481 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 r.w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Numer uchwa??y: 481
Numer sesji: 40
Rok: 2010

Uchwała Nr XL/ 481 /2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zmianami), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
1. Miasto Leszno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 31.000 (trzydzieści jeden tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 31.000.000,00 PLN (trzydzieści jeden milionów złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2010 roku w 6 (sześciu) seriach:
a) seria A10 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
b) seria B10 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
c) seria C10 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
d) seria D10 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
e) seria E10 na kwotę 6.000.000,00 PLN,
f) seria F10 na kwotę 16.000.000,00 PLN.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku związanego z inwestycjami Miasta i spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3
1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta Leszna. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Miasta Leszna.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4
1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5
1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
a) 5 lat od daty emisji obligacji serii A10,
b) 6 lat od daty emisji obligacji serii B10,
c) 7 lat od daty emisji obligacji serii C10,
d) 8 lat od daty emisji obligacji serii Dl0,
e) 9 lat od daty emisji obligacji serii E10,
f) 10 lat od daty emisji obligacji serii F10.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Leszna.

§ 6
1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów. Prezydent Miasta Leszna w szczególności jest upoważniony do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją obligacji, w tym do zawarcia w wypadku takiej potrzeby zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podjęcia decyzji o ubieganiu się wprowadzenie obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych.
3. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XL/ 481 /2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Leszna stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2010, związanego z wydatkami na inwestycje oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność, instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 31.000.000,00 PLN pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu lub negocjacji na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki — oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.
Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.


Opracował:
INWEST FINANSE Sp. z o.o.
Grupa INWEST CONSULTINGInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.