Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A NR XL/ 480 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia po??yczki w Wojew??dzkim Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj? zadania pn. ??Zmiana sposobu ogrzewania budynk??w mieszkalnych w centrum miasta?

U C H W A ? A NR XL/ 480 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia po??yczki w Wojew??dzkim Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj? zadania pn. ??Zmiana sposobu ogrzewania budynk??w mieszkalnych w centrum miasta?

Numer uchwa??y: 480
Numer sesji: 40
Rok: 2010U C H W A Ł A NR XL/ 480 /2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska Leszna postanawia:


§ 1

Zaciągnąć w 2010 roku pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta” do kwoty 700.000 zł.

§ 2

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco „bez protestu”.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podjęcia czynności związanych
z zawarciem umowy pożyczki, wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.

§ 4

Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi z dochodów własnych miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XL/ 480 /2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta”


Rada Miejska Leszna uchwałą nr XXXVIII/454/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Leszna na rok 2010 zdecydowała o pozyskaniu środków na pokrycie deficytu budżetowego poprzez zaciągnięcie pożyczki
w wysokości 700.000 zł.
Pożyczka zostanie przeznaczona na realizację planowanego w 2010 roku zadania, polegającego na zastąpieniu, eksploatowanych w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie, domowych pieców węglowych kotłami gazowymi.
Powyższe przedsięwzięcie jest jednym z niezbędnych do zrealizowania działań naprawczych, wynikających z uchwały nr XXXIII/453/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Leszno w województwie wielkopolskim”.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia na cel jak wyżej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.