Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XL/479/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010.

Uchwa??a Nr XL/479/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010.

Numer uchwa??y: 479
Numer sesji: 40
Rok: 2010


Uchwała Nr XL/479/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2010 przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:


1). Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2010 po stronie dochodów o kwotę 2.870.001 zł zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2). Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2010 po stronie wydatków o kwotę 1.129.999 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 1.649.242 zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3). Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 4.000.000 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 270.811.085 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 172.033.475 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 98.777.610 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 225.418.439 zł i dochody majątkowe w kwocie 45.392.646 zł”.
3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.025.126 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”


4. § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.134.949 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”

5. § 2 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 292.511.085 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 174.645.054 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 117.866.031 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 219.249.975 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 73.261.110 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.025.126 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 41.943.816 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 650.000 zł, jak w załączniku nr 15 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku w kwocie 33.657.701 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.798.229 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14.859.472 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

10. § 5 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.700.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczek”

11. § 6 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.700.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 31.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 700.000 zł.”

12. § 11 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 280.748 zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.527.430 zł,
3) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,- zł”

13. § 12 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 34.700.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 21.700.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł.”

14. § 13 pkt 5 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„5) zaciągania pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości 31.700.000 zł”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochody na 2010 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2010” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

13. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 10 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały

15. Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.
§ 4

W uchwale Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2010:
1) w zał. Nr 1 – Plan dochodów w kol. 3 w rozdz. 80120 § 2707 wprowadza się kwotę 12.027 zł oraz w rozdz. 80130 § 2707 wprowadza się kwotę 16.736 zł,
2) w zał. Nr 2 – Plan wydatków w kol. 3 w rozdz. 75702 § 8110 wprowadza się kwotę 5.751.562 zł.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/479/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2010, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 3.466.347 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.520.400 zł z tytułu wpływu środków w związku z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz użytkowania wieczystego. W związku z wydaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nr WI.III-6.71190-12/09 z dnia 08.06.2008 roku na realizację inwestycji drogowej (rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 323) prawo własności gruntów oraz prawo użytkowania wieczystego działek gruntu przeszły na własność Województwa Wielkopolskiego za odszkodowaniem, które zgodnie z art. 20a ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wypłaca właściwy zarządca drogi (w tym przypadku Prezydent Miasta Leszna), a ustalone zostało odrębnymi decyzjami przez Wojewodę Wielkopolskiego,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 472.521 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku),
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 4.368 zł z tytułu niewykorzystania środków na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego. Dokonano zakupu agregatu na kwotę 55.632 zł. Wobec powyższego proponuje się niewykorzystane środki przeznaczyć na wydatki związane z zakupem przyczepy transportowej,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 117.051 zł z tytułu wpływu środków od ościennych gmin (Góra, Lipno, Poniec, Włoszakowice, Osieczna, Rydzyna, Krzemieniewo i Święciechowa) tytułem refundacji poniesionych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z innych gmin,
e) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 7 zł z tytułu naliczonych odsetek w związku z nieterminowym wpływem dotacji przez Gminę Krobia na poczet realizacji zadania „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”,
f) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 352.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych.


2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 596.346 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 610.251 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/53/2010/181 z dnia 9 lutego 2010 roku),
b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85204 z tytułu wpływu dotacji ze Starostwa Powiatowego we Wschowie w kwocie 13.905 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci w pogotowiu rodzinnym oraz jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej za rok 2009. Ww. środki zwiększają rezerwę ogólną.


3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zmniejszenie o kwotę 3.611.326 zł oraz zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 100.000 zł z tego:
• zwiększenie o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”, jednocześnie dokonując umniejszenia o ww. kwotę środków w 2011 roku. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000 zł, w połączeniu z oszczędnościami w przetargach w wysokości 1.100.000 zł, pozwala na wprowadzenie do realizacji budowę nawierzchni na kolejnych ulicach objętych planem utwardzania na lata 2006-2010, z tego: ul. Snycerska w kwocie 520.000 zł (dł. 0,253 km), ul. Solna w kwocie 480.000 zł (dł. 0,228 km) i ul. Tkacka w kwocie 500.000 zł (dł. 0,243 km),
• zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w 2011 roku o kwotę 500.000 zł i w 2012 roku o kwotę 500.000 zł,
• zwiększenie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic w mieście. Zwiększenie planu wydatków związane jest z wywozem śniegu,
b) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 1.430.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na realizację zadania „Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta”. Zmiana dotyczy jednostki realizującej ww. zadanie,
c) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 3.080.400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowań wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wypłata odszkodowania związana jest z wydaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją nr WI.III-6.71190-12/09 z dnia 08.06.2008 roku na realizację inwestycji drogowej (rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 323) prawo własności gruntów oraz prawo użytkowania wieczystego działek gruntu przeszły na własność Województwa Wielkopolskiego za odszkodowaniem, które zgodnie z art. 20a ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wypłaca właściwy zarządca drogi (w tym przypadku Prezydent Miasta Leszna), a ustalone zostało odrębnymi decyzjami przez Wojewodę wielkopolskiego. Kwota wydatków uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT (przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub na mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie),
d) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 700.000 zł środków na realizację zadania „Budowa lokali socjalnych”. Zmniejszenie wynika z rozstrzygnięć przetargowych i mniejszymi planowanymi wydatkami na realizację inwestycji,
e) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z objęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
f) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 4.368 zł oraz zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 151.242 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup Systemu Informacji o Terenie (kwota 146.000 zł) oraz zakup przyczepy do agregatu (kwota 9.610 zł),
g) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 77.051 zł, z tego:
• zwiększenie o kwotę 117.051 zł z tytułu wpływu środków od ościennych gmin (Góra, Lipno, Poniec, Włoszakowice, Osieczna, Rydzyna, Krzemieniewo i Święciechowa) tytułem refundacji poniesionych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z innych gmin,
• zmniejszenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie organizowanych obchodów 90-lecia Garnizonu Leszno,
h) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów edukacyjnych w ramach miejskiego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży (środki pochodzą z zadań powiatu),
i) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 7 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”. Środki pochodzą z tytułu naliczonych odsetek w związku z nieterminowym wpływem dotacji przez Gminę Krobia,
j) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 1.430.000 zł tytułem wydatków na realizację zadania „Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta” i zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70001 z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na realizację przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą wszystkich zadań związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia jest Miejski Zakład Budynków Komunalnych. W związku z tym, w celu uniknięcia problemów, związanych z finansowaniem, rozliczaniem, a następnie eksploatacją zwiększa się dotację na realizację inwestycji dla MZBK,
k) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 40.000 zł tytułem dotacji na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Zieleni z przeznaczeniem na zakup frezarki ciągnikowej do pni,
l) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 982.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych, z tego:
• z tytułu odpłatności mieszkańców w wysokości 352.000 zł tytułem realizacji inwestycji: budowa nawierzchni w ulicach osiedla Leśna Osada (kwota 312.000 zł) oraz budowa nawierzchni w sięgaczu ul. Irlandzkiej (kwota 40.000 zł),
• środków własnych w wysokości 630.000 zł w celu umożliwienia przystąpienia do procedur związanych z realizacją inwestycji: budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Bojanowskiego, budowa płatnych miejsc parkingowych przy skwerze ronda „Solidarności”, budowa nawierzchni placu pomiędzy ul. Rumuńską, ul. Estkowskiego i targowiskiem,
m) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie organizowanych obchodów 90-lecia Garnizonu Leszno,
n) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 70.000 zł tytułem dotacji na realizację inwestycji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na renowację parkietu w hali sportowo-widowiskowej „TRAPEZ” (kwota 30.000 zł) oraz modernizację nawierzchni toru speedrowerowego przy stadionie im. Alfreda Smoczyka (kwota 40.000 zł),
o) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
• w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 10.500 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki i mniejszą ilością ofert od fundacji (kwota 10.000 zł) oraz konicznością wyodrębnienia środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od planowanych umów zlecenia (kwota 500 zł),
• w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie i modernizację pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie. Zadanie ujęte w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010” w poz. 4.1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 4.1.5 Współpraca z Policją w zakresie pomocy osobom nietrzeźwym przebywającym w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji Leszno,

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 4.741.325 zł

Proponowane zmiany polegają na:
1. zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.600.000 zł, z tego:
• wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej – ul. Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką” w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie pełnej dokumentacji budowlanej z pozwoleniem na budowę włącznie, a jej realizację w 2011 roku z wykorzystaniem dotacji w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” lub z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
• wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja z ul. Gronowską” w kwocie 900.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie pełnej dokumentacji budowlanej z pozwoleniem na budowę włącznie oraz wypłatę odszkodowań za nieprzejęte jeszcze grunty pad tą drogę. Realizację inwestycji planuje się w 2011 roku z wykorzystaniem dotacji w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” lub z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
• zmniejszenie o kwotę 5.500.000 zł wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”. Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z przeprowadzonych przetargów na wybór wykonawcy robót oraz inżyniera kontraktu, jak również rezygnacji z budowy kolektora deszczowego o średnicy 1200 mm w wyniku czego koszt inwestycji uległ zmniejszeniu,
• zmniejszenie o kwotę 700.000 zł wydatków na realizację zadania „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja z ul. Osiecką”. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy robót koszt inwestycji uległ zmniejszeniu,
• zwiększenie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic w mieście. Zwiększenie planu wydatków związane jest z wywozem śniegu,
2. zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 13.905 zł z tytułu wpływu dotacji ze Starostwa Powiatowego we Wschowie tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci w pogotowie rodzinnym oraz jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej za 2009 rok,
3. zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 40.000 zł i rozdz. 80130 o kwotę 97.730 zł tytułem dotacji dla szkół niepublicznych, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
4. zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów edukacyjnych w ramach miejskiego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży (środki przenosi się do zadań miasta).

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 75/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 lutego 2010 roku polegających na przeniesieniach środków po stronie wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 6.502 zł o charakterze porządkującym budżet miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 75/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 lutego 2010 roku polegających na przeniesieniach środków po stronie wydatków:
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.000 zł o charakterze porządkującym budżet między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
• w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 1.910 zł o charakterze porządkującym budżet między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na zwiększenie wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich w zawiązku z przeprowadzaną kwalifikacją wojskową.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2010” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na włączeniu dotacji z ościennych gmin (Góra, Lipno, Poniec, Włoszakowice, Osieczna, Rydzyna, Krzemieniewo i Święciechowa) w dz. 801 rozdz. 80104 tytułem refundacji poniesionych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z innych gmin.

8. Załączniki Nr 8 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2010” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na włączeniu po stronie dochodów dotacji ze Starostwa Powiatowego we Wschowie w kwocie 13.905 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci w pogotowiu rodzinnym oraz jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej za 2009 rok (rozdz. 852 rozdz. 85204).

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2010” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na przeniesieniach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie i modernizację pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie.


10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• wykupu udziałów w Samorządowym Funduszy Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
• zmiany wysokości finansowania oraz wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych,
• wprowadzenie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych.


11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji zadań:
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” o kwotę 5.500.000 zł,
• „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osiecka” o kwotę 700.000 zł,
• „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 1.000.000 zł,
• „Budowa lokali socjalnych” o kwotę 700.000 zł,
 wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
• „Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską” w kwocie 900.000 zł,
• „Budowa drogi powiatowej – ulicy Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul.Osiecką” w kwocie 200.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadaą:
• „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta LEszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” w kwocie 7 zł,
• „„Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 400.000 zł,
 zmianach źródeł finansowania na zadaniu „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie.
Wprowadza się również zadanie pn. „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, którego realizację przewidziano na lata 2009, 2011-2012, zgodnie z uchwałą Nr 2/211/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2010 roku.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmniejszenia środków na realizację zadań: „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta” o kwotę 1.430.000 zł i „Przebudowa pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Lesznie z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną” o kwotę 40.000 zł oraz zwiększenie środków na zadaniu „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” o kwotę 982.000 zł oraz zmian źródeł finansowania na zadaniu „Budowa ulicy Geodetów””.


13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące tytuły zakupów inwestycyjnych: „Zakup Systemu Informacji o Terenie” w kwocie 146.000 zł oraz „Zakup przyczepy do agregatu” w kwocie 9.610 zł.


14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Zakład Zieleni o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup frezarki ciągnikowej do pni,
 Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 1.430.000 zł z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w budynkach będących w zasobach Zakładu,
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na renowację parkietu w hali sportowo-widowiskowej „TRAPEZ” (kwota 30.000 zł) oraz modernizację nawierzchni toru speedrowerowego przy stadionie im. Alfreda Smoczyka (kwota 40.000 zł). Jednocześnie dokonuje się zmiany kwot dotacji w wysokości 5.000 zł w następujący sposób: zmniejszenie w poz. „Zakup agregatu prądotwórczego” oraz zwiększenie w poz. „Zakup zastępczej tablicy świetlnej wyników”.


15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z wprowadzeniem dotacji na zakupy i inwestycje dla zakładów budżetowych, dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wpłaty na fundusz celowy oraz zmniejszeniu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu edukacji i dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.


16. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące rachunków dochodów własnych polegają na:
 zwiększeniu przychodów z tytułu wpłat odszkodowań na pokrycie powstałych szkód (zalanie sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego oraz zacieki na ścianach w pomieszczeniach szkoły) w wysokości 12.045 zł oraz wydatków (rozdz. 80110, rozdz. 80120 i rozdz. 80130),
 zwiększeniu przychodów z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych w wysokości 1.765 zł oraz wydatków (rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80110, rozdz. 80120 i rozdz. 80130),
 zwiększenie przychodów w związku z włączeniem środków pieniężnych, które pozostały na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009 roku w wysokości 240.203 zł oraz wydatków (rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80130, rozdz. 80145, rozdz. 80148 i rozdz. 85410).

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą zwiększenia przychodów i wydatków następujących Zakładów:
 Miejski Zakład Zieleni zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup frezarki ciągnikowej do pni oraz zwiększenie przychodów własnych o kwotę 120.000 zł w związku z dodatkowymi zleceniami na usługi. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 120.000 zł wydatki bieżące m. in. związane z zakupem usług pozostałych, usług zdrowotnych, podatku od nieruchomości, wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych zwiększenie o kwotę 1.430.000 zł z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w budynkach będących w zasobach Zakładu. Jednocześnie dokonuje się zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 96.560 zł w następujący sposób: zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększenie pozostałych wydatków bieżących,
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększenie o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na renowację parkietu w hali sportowo-widowiskowej „TRAPEZ” (kwota 30.000 zł) oraz modernizację nawierzchni toru speedrowerowego przy stadionie im. Alfreda Smoczyka (kwota 40.000 zł).

18. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu nowej emisji obligacji komunalnych o kwotę 4.000.000 zł i zmianach wysokości finansowania realizowanych zadań oraz wprowadzeniu nowych zadań finansowanych w formie obligacji komunalnych.

19. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku”” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji projektu pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”,
 zmiany źródeł finansowania projektu pn.: „Budowa ulicy Geodetów”.
Zgodnie z otrzymaną uchwałą Nr 2/211/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zadania:
 „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”,
 „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie”. Wydatki zaplanowano w czwartą cyfrą „0”, gdyż obejmują tą cześć wydatków, nieobjętych umową z dysponentem środków unijnych, która jest finansowana wyłącznie ze środków własnych jednostki, nie podlega refundacji ze środków Unii Europejskiej i nie jest współfinansowaniem. Możliwe dofinansowanie ze środków unijnych nastąpi od 2011 roku,
oraz dokonuje się korekty błędów pisarskich w odniesieniu do zadań:
 projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętu KM PSP w Lesznie”,
 projekt pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Trasa P-P”.Opracował:
Wydział Budżetu
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.