Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/478/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Czabajskiego

Uchwa??a Nr XXXIX/478/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Czabajskiego

Numer uchwa??y: 478
Numer sesji: 39
Rok: 2010Uchwała Nr XXXIX/478/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Czabajskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 §1 i § 3 kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1074 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Andrzeja Czabajskiego, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§1.

Skargę Pana Andrzeja Czabajskiego na Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 4 stycznia 2010 roku uznać za bezzasadną.

§2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/478/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Czabajskiego.

W dniu 5 stycznia 2010r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna wpłynęła skarga na Prezydenta Miasta Leszna, w której skarżący zarzuca Prezydentowi i jego służbom, że nie umorzono mu kwoty ok. 1000 zł (aktualne zadłużenie ok. 700 zł), mimo trudnej sytuacji materialnej. Dochody skarżącego oraz jego syna to 567,08 zł z tytułu renty, alimenty w wysokości 350 zł wraz z zasiłkiem rodzinnym w wysokości 91 zł. Ponadto skarżący stawia zarzut nierównego traktowania obywateli wobec lokalnego prawa przez Prezydenta.
Skarga ta winna być rozpatrzona przez Radę Miasta Leszna, gdyż zgodnie z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 (sprawy z zakresu zadań zleconych) jest rada gminy. Sprawy czynszu za lokale mieszkalne należą do spraw własnych gminy.
Przedmiotową skargę badała Komisja Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2010r. i na podstawie wyjaśnień Dyrektora Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie oraz ugody zawartej przed Sądem Rejonowym ustalono co następuje.
W dniu 4 lutego 2005r. Miasto Leszno – Miejski Zakład Budynków Komunalnych złożył do Sądu pozew przeciwko Andrzejowi Czabajskiemu o zapłatę kwoty 8.441,30 zł. z tytułu niezapłaconego czynszu. W dniu 24 listopada 2006r. została zawarta ugoda sądowa. Przedmiotowa ugoda stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji. Z jej treści wynika, że Pan Czabajski zobowiązał się do zapłaty kwoty 4.908,02 zł w ratach miesięcznych płatnych do 28 każdego miesiąca, począwszy od grudnia 2006r. wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, natomiast pełnomocnik powoda zgodził się na ratalną spłatę oraz zrzekł się roszczenia w pozostałym zakresie.
Niezależnie od kwoty, której zrzekł się powód, Pana Czabajskiego dzięki wzmiankowanej ugodzie, nie obciążały odsetki od zaległego czynszu.
Należy podkreślić, że ugoda zawarta przed sądem ma moc tytułu wykonawczego na równi z wyrokiem sądu – art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.
Skarżący korzysta z dodatku mieszkaniowego, w okresie od lipca 2009r. do grudnia 2009r. (dodatek przyznawany jest w okresach półrocznych) otrzymywał dodatek mieszkaniowy w wysokości 131,94zł (kwota ta przekazywana była w całości do MZBK), natomiast czynsz za zajmowany lokal wynosił 159,46 zł, czyli po zaliczeniu na poczet czynszu dodatku mieszkaniowego do zapłaty pozostawała kwota 27,52 zł. Pan Czabajski aktualnie wywiązuje się z ugody jak również nie zalega z bieżącym czynszem.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zarzut dotyczący nie umorzenia należności i nierównego traktowania obywateli nie znajduje uzasadnienia, gdyż na skutek zawartej ugody skarżący skorzystał z ulgi w zapłacie czynszu.
W związku z powyższym Rada Miejska Leszna, postanawia uznać, że skarga jest bezzasadna.

Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: KPiPP Zenon Kurt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.