Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/477/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzier??awy nieruchomo??ci po??o??onej przy ul. 17-go Stycznia w Lesznie zawartej w dniu 23 lutego 2009r. pomi?dzy Miejskim Zak??adem Zieleni a panem Markiem Podgrodzkim dzia??aj?cym pod firm? F M Consulting

Uchwa??a Nr XXXIX/477/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzier??awy nieruchomo??ci po??o??onej przy ul. 17-go Stycznia w Lesznie zawartej w dniu 23 lutego 2009r. pomi?dzy Miejskim Zak??adem Zieleni a panem Markiem Podgrodzkim dzia??aj?cym pod firm? F M Consulting

Numer uchwa??y: 477
Numer sesji: 39
Rok: 2010Uchwała Nr XXXIX/477/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. 17-go Stycznia w Lesznie zawartej w dniu 23 lutego 2009r. pomiędzy Miejskim Zakładem Zieleni a panem Markiem Podgrodzkim działającym pod firmą F M Consulting

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 43 ust. 2 pkt 3 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 23 lutego 2009r. pomiędzy Miejskim Zakładem Zieleni a panem Markiem Podgrodzkim występującym pod firmą F M Consulting, ul. Bolesława Chrobrego 13 w Lesznie, której przedmiotem jest dzierżawa na czas od 1.03.2009r. do 29.02.2012r. części nieruchomości gruntowej o powierzchni 200m2 stanowiącej własność Miasta Leszna oznaczonej działkami nr 1/1 oraz 2/5 ark. mapy 95 zapisanej w Księdze Wieczystej KW 24697, którą posiada w trwałym zarządzie Miejski Zakład Zieleni w Lesznie.
Przedmiotem aneksu jest zwiększenie powierzchni dzierżawy z 200m2 do 350m2 oraz wydłużenie okresu dzierżawy z 3 do 6 lat.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna oraz Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/477/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. 17-go Stycznia w Lesznie zawartej w dniu 23 lutego 2009r. pomiędzy Miejskim Zakładem Zieleni a panem Markiem Podgrodzkim działającym pod firmą F M Consulting


Na będącej przedmiotem dzierżawy nieruchomości, zlokalizowanej w Parku 1000-lecia Pan Marek Podgrodzki wybudował własnym nakładem urządzenia do uprawiania aktywnej rekreacji w postaci Parku Linowego „Tarzan”.
Park linowy stał się dużą atrakcją przyciągającą młodzież i dorosłych z Leszna i okolic, na trwałe wpisując się w ofertę aktywnego wypoczynku w Lesznie. Ponadto park linowy jest jednym z elementów realizowanego przez Miejski Zakład Zieleni procesu rewitalizacji Parku 1000-lecia.
Z obserwacji poczynionych przez dzierżawcę w pierwszym sezonie funkcjonowania parku linowego wynika, że dla zaspokojenia możliwości korzystania z parku linowego przez każdą grupę wiekową, konieczne jest wybudowanie dodatkowej trasy przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszych klas szkoły podstawowej.
W związku z powyższym Pan Marek Podgrodzki zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy dzierżawy polegającego na zwiększeniu o 150m2 dzierżawionego terenu (obecnie 200m2) w celu lokalizacji nowej trasy oraz przedłużenie terminu dzierżawy terenu do 6 lat (obecnie 3 lata), które umożliwią mu zwrot poniesionych nakładów.
Wybór dzierżawcy terenu, na którym został zlokalizowany park linowy oraz wysokość dzierżawy zostały ustalone w wyniku ogłoszonego przez Miejski Zakład Zieleni przetargu. Przychody Miejskiego zakładu zielenie z tytułu dzierżawy wzrosłyby proporcjonalnie do wzrostu dzierżawionej powierzchni.
Zgodnie z treścią art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Miejski Zakład Zieleni ma prawo oddać posiadaną w trwałym zarządzie nieruchomość w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata za zgodą Rady Miejskiej.

Opracował:
Wydział GKiOŚ
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.