Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/475/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie: zaproszenia do miasta Leszna rodzin narodowo??ci polskiej-repatriant??w z teren??w azjatyckich by??ego ZSRR.

Uchwa??a Nr XXXIX/475/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie: zaproszenia do miasta Leszna rodzin narodowo??ci polskiej-repatriant??w z teren??w azjatyckich by??ego ZSRR.

Numer uchwa??y: 475
Numer sesji: 39
Rok: 2010


Uchwała Nr XXXIX/475/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie: zaproszenia do miasta Leszna rodzin narodowości polskiej-repatriantów z terenów azjatyckich byłego ZSRR.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 532 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Zaprasza się do osiedlenia na terenie miasta Leszna dwie rodziny składające się z osób narodowości polskiej, nieokreśloną imiennie, żyjącą obecnie na terenach azjatyckich byłego ZSRR.

§ 2

Miasto Leszno zobowiązuje się:
1) zapewnić rodzinie repatriantów lokal mieszkalny stanowiący własność miasta Leszna, który zostanie przekazany do użytkowania na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony,
2) zwolnić repatriantów z zapłaty czynszu za wynajęty przez miasto Leszno lokal mieszkalny przez okres do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu,
3) udzielić dodatku mieszkaniowego na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 ze zmianami),
4) udzielić wsparcia socjalnego rodzinie repatriantów poprzez przyznanie:
a. świadczeń rodzinnych,
b. świadczeń z zakresu pomocy społecznej, w tym zasiłków pieniężnych, pomocy w naturze oraz pomocy socjalnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/475/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku
w sprawie: zaproszenia do miasta Leszna rodzin narodowości polskiej- repatriantów
z terenów azjatyckich byłego ZSRR.Repatriacja, czyli powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, a pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej.
Udzielenie realnej pomocy Polakom zamieszkałym na terenach azjatyckich byłego ZSRR, którzy w skutek deportacji, zesłań i prześladowań narodowościowych lub politycznych nie mogli osiedlić się w Polsce, jest moralnym obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym szczególnie ich przedstawicieli sprawujących władzę.
Zgodnie z art. 20 ustawy o repatriacji- formy, wysokość i tryb przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliżej rodziny repatrianta przez jednostki samorządu terytorialnego określają organy stanowiące tych jednostek.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest celowe i uzasadnione.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.