Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/473/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie okre??lenia zasad zwrotu cz??onkom Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego oraz osobom powo??anym do udzia??u w jej pracach wydatk??w rzeczywi??cie poniesionych w zwi?zku z udzia??em w pracach Komisji.

Uchwa??a Nr XXXIX/473/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie okre??lenia zasad zwrotu cz??onkom Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego oraz osobom powo??anym do udzia??u w jej pracach wydatk??w rzeczywi??cie poniesionych w zwi?zku z udzia??em w pracach Komisji.

Numer uchwa??y: 473
Numer sesji: 39
Rok: 2010Uchwała Nr XXXIX/473/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji.Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), Rada Miej¬ska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego z wyjątkiem:
- Starosty Powiatu Leszczyńskiego,
- radnego Powiatu Leszczyńskiego,
- osoby powołanej przez Starostę Powiatu Leszczyńskiego,
oraz osobom spoza Komisji powołanym do udziału w jej pracach, przysługuje zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach tej Komisji na zasadach ustalonych uchwałą nr XXIV/266/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2000 r. w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXIX/473/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach, wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji.


Zgodnie z art. 38c ustawy rada powiatu określa zasady zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu.
Dotychczas kwestia ta była regulowana przez Radę Miejską Leszna w kolejnych uchwałach o delegowaniu radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, co nie wydaje się trafne z punktu widzenia zasad poprawnej le¬gislacji. Zasady te dotyczą bowiem wszystkich członków Komisji, a także osób spoza jej składu powołanych do udziału w jej pracach.
Zasada zwrotu wydatków według przepisów uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Leszna, ustalonych uchwałą nr XXIV/266/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2000r. w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, pozostaje bez zmian.
Zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Starostę Powiatu Leszczyńskiego, radnego Powiatu Leszczyńskiego i osoby powołanej w skład Komisji przez Starostę Powiatu Leszczyńskiego reguluje uchwała Rady Powiatu Leszczyńskiego.


Opracował:
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jaros??aw Wawrzyniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.