Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/469/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia liczby punkt??w sprzeda??y napoj??w alkoholowych zawieraj?cych powy??ej 4,5% alkoholu (z wyj?tkiem piwa), przeznaczonych do spo??ycia poza miejscem sprzeda??y jak i w miejscu sprzeda??y oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Leszna miejsc sprzeda??y i podawania napoj??w alkoholowych.

Uchwa??a Nr XXXIX/469/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia liczby punkt??w sprzeda??y napoj??w alkoholowych zawieraj?cych powy??ej 4,5% alkoholu (z wyj?tkiem piwa), przeznaczonych do spo??ycia poza miejscem sprzeda??y jak i w miejscu sprzeda??y oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Leszna miejsc sprzeda??y i podawania napoj??w alkoholowych.

Numer uchwa??y: 469
Numer sesji: 39
Rok: 2010Uchwała Nr XXXIX/469/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Leszna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 140 punktów oraz w miejscu sprzedaży w ilości 100 punktów.

§ 2.

Zabrania się sytuowania na terenie targowisk punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

§ 3.

1. Zabrania się sytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na otwartym powietrzu (ogródki letnie).
2. Za ogródek letni uważa się wydzielone miejsce przeznaczone do konsumpcji odgrodzone od reszty terenu posiadające stoły i miejsca do siedzenia.
3. W przypadku gdy napoje alkoholowe podawane są w ogródku letnim będącym integralną częścią punktu posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, dodatkowego zezwolenia nie wydaje się.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr VI/54/2003 z dnia 06.02.2003r.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXIX/469/2010
z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Leszna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Zgodnie z art. 12 pkt. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miejska określa liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określa zasady usytuowania na terenie Miasta Leszna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Niniejszy projekt uchwały nie zwiększa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ogółem. Proponujemy zmniejszenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o 15 szt. i równoczesne zwiększenie o 15 liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży . Przedmiotowego przesunięcia dokonano na podstawie wniosku formalnego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna z dnia 25.08.2009r. Ustalona w 2003r. liczba punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 120 punktów jest już wykorzystana i przedsiębiorcy oczekują na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ok. 4 miesięcy. Pozostałe warunki sprzedaży napojów alkoholowych nie uległy zmianie.
Zgodnie z ar.12 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Dowódcę Garnizonu Leszczyńskiego.


Opracował:
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.