Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/468/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie op??at za ??wiadczenia przekraczaj?ce bezp??atne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXXIX/468/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie op??at za ??wiadczenia przekraczaj?ce bezp??atne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie.

Numer uchwa??y: 468
Numer sesji: 39
Rok: 2010


Uchwała Nr XXXIX/468/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Miasto Leszno
w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009r. Nr 4, poz.17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych
w statucie przedszkola.

§ 2

Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny
i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym
światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności
dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka

ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1.80 zł i nalicza
się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa § 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 5

Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
§ 6

W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z podpisaną umową, o której mowa w § 5, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu wynosi 10 złotych.

§ 7

Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.
§ 8

Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów specjalnych zwolnieni są z opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe.
§ 9

Traci moc Uchwała Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie oraz Uchwała Nr XVII/193/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie i Uchwała Nr XXVIII/322/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/468/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Podstawy programowe wychowania przedszkolnego realizowane są w czasie 5 godzin dziennie. Natomiast opłaty za świadczenia przekraczające podstawy programowe prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy zgodnie z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.)
Opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową przedszkoli miejskich w Lesznie uregulowane były Uchwałą Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007roku, zmieniono Uchwałą Nr XVII/193/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku oraz Uchwałą Nr XXVIII/322/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku. Wysokość opłat wynosiła:
w oddziałach 9 godzinnych - 147 złotych + koszty surowca
w oddziałach 6 godzinnych – 60 złotych + koszty surowca
w oddziałach 5 godzinnych – 42 złotych + koszty surowca.
Konieczność zmiany dotychczasowych rozwiązań wynika z wydanych w ostatnim okresie wyroków sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, w których ustalono miedzy innymi, że opłaty za dodatkowe świadczenia przedszkoli mają charakter cywilnoprawny, a zatem zastosowanie do nich ma zasada ekwiwalentności zgodnie z którą oddzielną opłatę wnosi się za każde konkretne świadczenie, które wykracza poza podstawę programową. Ponadto opłata taka powinna pozostawać w relacji do kosztów świadczenia tych usług.
Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny zinterpretował treść art. 67a ustawy
o systemie oświaty wskazując, że ma on zastosowanie również do przedszkoli,
w związku z tym do opłat za świadczenia przedszkoli przekraczające podstawy programowe nie należy wliczać wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych
od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
Stąd też w projekcie uchwały sprecyzowano zakres usług przekraczających podstawy programowe. W ramach prowadzonych zajęć realizowane będą gry
i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka; zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem; zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania; gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka.
Jednocześnie proponuje się wprowadzenie opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przekraczających podstawy programowe (powyżej 5 godzin dziennie) w wysokości 1,80 zł za godzinę.
Opłata miesięczna obliczana będzie na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. Za czas nieobecności dziecka opłata będzie proporcjonalnie zmniejszona.Wysokość proponowanej opłaty ponoszonej przez rodziców w oddziałach 9 godzinnych (w przeliczeniu na opłatę miesięczną) będzie zbliżona do dotychczasowej i uzależniona od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.
Np. przy 20 dniowym pobycie wyniesie 144,00 zł., a przy 22 dniowym 158,40 zł.

Proponowane odliczenie za każdy dzień nieobecności (dotychczas nie pobierano opłaty po miesiącu nieobecności) praktycznie powoduje, że przeciętna opłata miesięczna nie ulegnie zwiększeniu. Zmniejszeniu natomiast ulegną opłaty
w oddziałach 6-cio godzinnych (w związku z nie uwzględnieniem kosztów prowadzenia stołówki). Np. przy 20 dniowym pobycie wyniesie 36,00 zł. a przy 22 dniowym 39,60 złotych. W oddziałach 5-cio godzinnych nie będzie pobierana opłata za koszty związane z przygotowaniem posiłku.
Ponadto rodzice ponosić będą tak jak dotychczas opłaty za koszty surowca zużytego do przygotowania posiłków. Odpłatność dziecka za wyżywienie, zgodnie z art. 67a ustawą o systemie oświaty, ustali dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
Proponuje się aby rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających
do przedszkolnych oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 21 zwolnieni zostali z opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe, ponieważ utrzymanie w rodzinie dziecka specjalnej troski wymaga od rodziców ponoszenia wysokich kosztów indywidualnego leczenia i rehabilitacji.
Zakres świadczenia usług przedszkola, przekraczających podstawę programową oraz ilość godzin dziecka w przedszkolu, terminy wnoszenia opłat oraz formę płatności określi umowa cywilno-prawna zawarta z rodzicem/opiekunem dziecka.
W związku z pracami nad projektem budżetu na 2010 rok dokonano obliczeń kosztów utrzymania przedszkoli miejskich biorąc pod uwagę zarówno oddziały
9- godzinne i 6 godzinne.
Przewiduje się, że wyniosą one 12.305.817zł +239.029zł = 12.544.846zł,
co daje miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2010 roku w wysokości:
- w oddziałach 9 godzinnych – 557,15 zł. w tym 198,97 zł koszty przekraczające
podstawy programowe wychowania
przedszkolnego
- w oddziałach 6 godzinnych – 387,43 zł. w tym 45,22 zł koszty przekraczające
podstawy programowe wychowania przedszkolnego
- w oddziałach 5 godzinnych – 356,20 zł.

Bez zmian pozostaje zasada wspomagania rodziców o trudnej sytuacji materialnej poprzez pokrywanie odpłatności z funduszu przeznaczonego na ten cel (MOPR), w wysokości odpowiadającej indywidualnej sytuacji, co reguluje stosowne rozporządzenie.
Od stycznia do sierpnia 2009 r. z możliwości tej skorzystało w przedszkolach miejskich 1075 dzieci, w tym z oddziałów 9 godzinnych 775 dzieci – średnio miesięcznie 97 dzieci, z oddziałów 6 godzinnych 90 dzieci – średnio miesięcznie 11 dzieci oraz z oddziałów 5 godzinnych 210 dzieci co daje średnią miesięczną 26 dzieci.

W oddziałach 9 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 154.652,50 zł w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 105.106,00 zł. i na dofinansowanie
do żywienia kwotę 49.546,50 zł. W oddziałach 6 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 6.904,00 zł. w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 3.720,00 zł. i na dofinansowanie do żywienia kwotę 3.184,00 zł.

Natomiast w oddziałach 5 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 15.059,50 zł. w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 8.652,00 zł. i kwotę 6.407,50 zł. na dofinansowanie do żywienia.
Ogólnie z dopłaty stałej wykorzystano kwotę 117.478,00 zł.
a z dopłaty do żywienia 59.138,00 zł.Opracował :
Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.