Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/466/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie okre??lenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a Nr XXXIX/466/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie okre??lenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 466
Numer sesji: 39
Rok: 2010Uchwała Nr XXXIX/466/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 lutego 2010 roku

zmieniająca uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 195, poz. 4586, zm. z 2008 r. Nr 127, poz. 2343 ) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 4 zmienia się pkt 3 i 6, które otrzymują brzmienie:

„3. odnowienie lub uzupełnienie zewnętrznych tynków i okładzin architektonicznych na elewacji frontowej albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; ”

„6. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; ”

2. W § 2 dodaje się ustępy 5 do 9, które otrzymują brzmienie:

„5. Dotacja na prace określone w § 1 ust. 4 może być udzielona do 40 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

6. Jeżeli zakres prac obejmuje więcej niż jedną pozycję wymienioną w § 1 ust. 4, dotacja może być udzielona do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.


7. Jeżeli zakres prac obejmuje więcej niż dwie pozycje wymienione w § 1 ust. 4. dotacja może być udzielona do 60 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

8. Oprócz prac i nakładów określonych w § 1 ust. 4, dotacja może być przyznana w wysokości do 25 % na odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic, okiennic, odrzwi i drzwi zewnętrznych z wyjątkiem drzwi, okien i witryn w pomieszczeniach, w których prowadzi się działalność gospodarczą.

9. Jeżeli podmiot występujący o dotacje na prace określone w § 1 ust. 8 jednocześnie występuje o dotacje na jeden z celów określonych w § 1 ust. 4 pkt 3, 4 lub 5, dotacja na całe zadanie może być przyznana w wysokości do 40 % poniesionych nakładów. Zapisy w ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio.”

3. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 ust.2. Umowa winna być zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), a ponadto zawierać klauzulę o zobowiązaniu się podmiotu, któremu udzielono dotacji do stosowania przy jej wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), m.in. poprzez dokonywanie wyboru wykonawcy, w szczególności w drodze aukcji lub przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

4. Po § 6 dodaje się § 6/1 , który otrzymuje brzmienie:

„§ 6/1. Jeżeli wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych nastąpi za kwotę niższą aniżeli wartość zamówienia, podmiot któremu udzielono dotacji może wystąpić do Prezydenta Miasta Leszna o przyznanie środków z dotacji do wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej Leszna na prace i roboty dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne, nie objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczające łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia”.

5. W § 7 ust. 1 i 3 zwroty odpowiednio:

„Realizator umowy” i „realizator” zastępuje się zwrotem „Podmiot, któremu udzielono
dotacji”.

§ 2

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Leszna do określenia wzoru umowy o dotacje z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały, w terminie do dnia jej wejścia w życie.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXIX/466/2010
z dnia 04 lutego 2010 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziły konieczność określenia przez Radę Miejska Leszna zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Leszna dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W podjętej w 2006 roku uchwale zawężono rodzaj i zakres prac przy renowacji zabytku, uprawniających do otrzymania dofinansowania z budżetu samorządu.

Wprowadzona obecnie zmiana uchwały dotyczy rozszerzenia zakresu dotowanych zadań o odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic, okiennic i drzwi zewnętrznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także zróżnicowania wielkości dotacji w zależności od zakresu i kompleksowości podjętych prac przy obiekcie.
Doprecyzowano także sformułowania uchwały, określające o jakie elewacje i o jaki rodzaj zabytków archeologicznych chodzi, przez odpowiednie dodanie słów: frontowe (elewacje) i nieruchome (zabytki archeologiczne).

Ponadto nastąpiła zmiana ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którą uwzględnia niniejsza wersja uchwały i zgodnie z którą nie ma obowiązku stosowania tej ustawy w zakresie procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy. Wprowadzono możliwość zobowiązania podmiotu, który otrzymał dotację, dostosowania przy jej wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.Przygotował :
Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.