Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/465/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010.

Uchwa??a Nr XXXIX/465/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010.

Numer uchwa??y: 465
Numer sesji: 39
Rok: 2010


Uchwała Nr XXXIX/465/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2010 przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:


1). Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2010 po stronie dochodów o kwotę 243.470 zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 20.700 zł zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2). Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2010 po stronie wydatków o kwotę 243.470 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 130.654 zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 267.317.988 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 167.923.128 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 99.394.860 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 224.797.742 zł i dochody majątkowe w kwocie 42.520.246 zł”.
3. § 2 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 293.017.988 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 170.389.728 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 122.628.260 zł”

4. § 2 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 214.664.495 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 78.353.493 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

5. § 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku w kwocie 32.175.431 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.218.229 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14.957.202 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

6. § 10 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku nr 13 do uchwały.”

7. § 11 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 190.292 zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.527.430 zł,
3) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,- zł”

8. § 14 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

㤠14
1) Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 28.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 28.000 zł, jak w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.
2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 125.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.075.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3) Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 grudnia 2009 roku w kwocie 243.470 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 243.470 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały”


§ 3


1. W Załączniku nr 1 „Plan dochody na 2009 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2009” dokonuje się zmian – zgodnie Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

5. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Likwiduje się Załącznik nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku” i Załącznik nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku”

8. Wprowadza się Załącznik nr 12 w brzmieniu „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2010 roku” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”

9. Dotychczasowe numery Załączników nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku”, nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” oraz nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku” przyjmuje odpowiednio nr 13, nr 14 i nr 15.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/465/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 4 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2010, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 160.134 zł oraz zmiany na kwotę 20.000 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 700 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Ww. kwotę przenosi się do zadań powiatu,
b) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 160.834 zł w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ww. dochody dotyczą wpływu środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz planowanych dochodów związanych z wpływem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ww. środki przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
c) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70095 na kwotę 20.000 zł w celu wyodrębnienia środków z tytułu odszkodowań w związku z niezapewnieniem lokali socjalnych przez gminę.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 83.336 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 700 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Ww. kwotę przenosi się z zadań miasta,
b) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 82.636 zł w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ww. dochody dotyczą wpływu środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz planowanych dochodów związanych z wpływem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ww. środki przeznacza się finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 160.834 zł oraz zmiany na kwotę 130.654 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 107.500 zł w przeznaczeniem na:
• dotację na dofinansowanie organizowanych obchodów „Roku harcerstwa” w kwocie 70.000 zł,
• dotację na wydatki inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Zieleni w kwocie 37.500 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji inwestycji „budowa placów zabaw i boiska” dot. budowy boiska przy ul. Miśnieńskiej,
b) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85495 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie organizowanych obchodów „Roku harcerstwa”,
c) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zakładu Zieleni na realizację inwestycji „budowa placów zabaw i boiska” dot. dokończenia budowy boiska przy ul. Miśnieńskiej,
d) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 160.834 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 65.500 zł i wydatki majątkowe w wysokości 95.334 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
e) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
• w dz. 010 rozdz. 01095 na kwotę 480 zł w celu wyodrębnienia środków na składkę udziałową do Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych,
• w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 268 zł w celu wyodrębnienia środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
• w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 360 zł w związku z wyodrębnieniem środków na opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego związane z rozpoczęciem działalności spółki Leszczyńskie Centrum Biznesu,
• w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80120 i rozdz. 80130 na kwotę 22.046 zł w związku z wyodrębnieniem środków na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 82.626 zł

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 82.636 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 5.250 zł i wydatki majątkowe w wysokości 77.386 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,

5. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 3 lit. „c”, „d” i pkt 4). Zmiany związane są z wprowadzeniem dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz zwiększeniem dotacji dla Miejskiego Zakładu Zieleni.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku”
do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Zakład Zieleni o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy boiska przy ul. Miśnieńskiej. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy realizowanego zadania: z „budowa placu zabaw w Zaborowie” na „budowa placów zabaw i boiska”,
 Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 172.720 zł z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w budynkach będących z zasobach Zakładu.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 3 lit. „b”, „d”). Zmiany związane są z wprowadzeniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 219.220 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.000 zł.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą zwiększenia przychodów i wydatków następujących Zakładów:
 Miejskiego Zakładu Zieleni o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy boiska przy ul. Miśnieńskiej,
 Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 16.720 zł z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w budynkach będących z zasobach Zakładu.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – wprowadzenie Załącznika nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2010 roku” do uchwały budżetowej
W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki zgromadzone na ww. rachunkach oraz planowane dochody wprowadza się do budżetu. Jednocześnie wydatki pokrywane będą bezpośrednio z budżetu. Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) środki pieniężne przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.