Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:??Budow? o??wietlenia drogowego na odcinku ulicy Jana Ostroroga w Lesznie?.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:??Budow? o??wietlenia drogowego na odcinku ulicy Jana Ostroroga w Lesznie?.

Data publikacji: 28.01.2010
Termin sk??adania ofert: 18.02.2010

UWAGA:

W dniu 03.02.2010r. dodano "Wyjasnienie nr 1" do SIWZ.                 

                              OGŁOSZENIE

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę oświetlenia drogowego na odcinku ulicy Jana Ostroroga w Lesznie”.

CPV 45.31.61.10-9

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) budowę linii kablowej oświetleniowej od słupa II/5 na ul.Jana Ostroroga do
ul.Studziennej wraz ze słupami i oprawami,
b) demontaż istniejących słupów i opraw oświetleniowych.
3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie ( ulica Karasia 15, II piętro)
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji oświetlenia drogowego z minimum 15 punktami świetlnymi;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
6) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w SIWZ,
7) zobowiązują się do udzielenia 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wady przedmiotu zamówienia,
8) wnieśli wadium w wysokości 2 000,00 zł. w formie i terminie określonym w rozdz. 12 SIWZ
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie (załącznik nr 2),
4) oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2),
5) oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej (załącznik nr 2),
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3),
7) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę (załącznik nr 3),
8) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3),
9) oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wady przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3),
10) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),
11) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
12) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz ten powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2 SIWZ. (załącznik nr 4).
13) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wy¬konania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował należy wypełnić załącznik nr 6 i dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W wykazie należy podać minimum osobę, o której mowa w rozdz. 8 ust. 1 pkt 3 SIWZ. Należy załączyć kopie uprawnień budowlanych i potwierdzenia przynależności do Izby Samorządu Zawodowego
14) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; minimalna kwota ubezpieczenia powinna wynosić 100.000,00 zł.
15) dowód wniesienia wadium,
16) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 14 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia.
17) kosztorys ofertowy sporządzony na załączonym druku i w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD,
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. 34 do dnia 18 lutego 2010 r., do godz. 10:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok.32 w dniu 18 lutego 2010 r.o godz. 10:15.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28, Marcin Olejniczak tel. 065 529 81 34, Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2010-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.