Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ??Budow? dw??ch budynk??w mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi na dzia??ce nr 287 przy ul ?owieckiej w Lesznie?.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ??Budow? dw??ch budynk??w mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi na dzia??ce nr 287 przy ul ?owieckiej w Lesznie?.

Data publikacji: 26.01.2010
Termin sk??adania ofert: 16.02.2010

 

 

UWAGA:

W dniu 09.02.2010 r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ

UWAGA:

W dniu 02.02.2010 r. dodano "Zmianę nr 1" do treści SIWZ

OGŁOSZENIE

MIASTO LESZNO
64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi na działce nr 287 przy ul Łowieckiej w Lesznie”.
Kod CPV 45.21.13.40-4
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) budowę dwóch wolnostojących budynków jednokondygnacyjnych z dachem płaskim,96 m3 każdy, dwuspadowym o powierzchni użytkowej 444,12 m2 i kubaturze 2027oznaczonych numerami 2 i 3 na planie zagospodarowania terenu;
2) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych;
3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej;
4) wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego;
5) wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
6) wykonanie utwardzenia ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz zagospodarowanie terenu.
3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie ( ulica Karasia 15, II piętro)
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2010 r..
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2000 m3 każdy, wyposażonych w instalacje sanitarne i elektryczne;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca poda osobę odpowiedzialną z jego ramienia za wykonanie zamówienia i wykaże dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót instalacji sanitarnych i kierownika robót instalacji elektrycznych,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie własnych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 30 % oferowanej ceny za wykonanie zamówienia oraz polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
6) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej SIWZ,
7) zobowiązują się do udzielenia 5 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wady przedmiotu zamówienia,
8) wnieśli wadium w wysokości 30 000,00 zł. w formie i terminie określonym w rozdz. 12 SIWZ
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie (załącznik nr 2),
4) oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2),
5) oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej (załącznik nr 2),
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3),
7) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę (załącznik nr 3),
8) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3),
9) oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wady przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3),
10) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),
11) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
12) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz ten powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2.
13) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wy¬konania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - należy wypełnić załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W wykazie należy podać minimum osoby, które będą odpowiedzialne z ramienia Wykonawcy za wykonanie zamówienia wraz z kadrą techniczną, o której mowa w rozdz. 8 ust. 1 pkt 3. z podaniem osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót instalacji sanitarnych i elektrycznych. Należy załączyć kopie uprawnień budowlanych i potwierdzenia przynależności do Izby Samorządu Zawodowego
14) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Informacja ta powinna potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 4.
15) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; minimalna kwota ubezpieczenia powinna wynosić 500.000,00 zł.
16) dowód wniesienia wadium,
17) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 14 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia.
18) Kosztorysy ofertowe,
19) Zestawienia kosztów elementów robót.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000.00 zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do 16 lutego 2010 r.,do godz. 10:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 pok.,16 lutego 2010 r. o godz. 10:15.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2010-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.