Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? NAWIERZCHNI JEZDNI WRAZ Z KANALIZACJ? DESZCZOW? W SI?GACZU E-E?? UL. IRLANDZKIEJ W LESZNIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? NAWIERZCHNI JEZDNI WRAZ Z KANALIZACJ? DESZCZOW? W SI?GACZU E-E?? UL. IRLANDZKIEJ W LESZNIE

Data publikacji: 21.01.2010
Termin sk??adania ofert: 12.02.2010

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę nawierzchni jezdni wraz z kanalizacją deszczową w sięgaczu E-E’ ul. Irlandzkiej w Lesznie”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. K. Karasia 15, pok. nr 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 45 dni od przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2). posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj. w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu:
a) nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni ok. 1000 m2,
b) sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.
3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy), tj.: dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej oraz 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami branży kanalizacyjnej, posiadające wymagane odpowiednio uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,
4). sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), tj.: dysponują kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 30% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
5). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
6). z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w specyfikacji.
7). zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały,
8). wnieśli wadium w wysokości 5.000,00 zł w formie i terminie określonym w rozdz. 12 SIWZ.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 12 lutego 2010 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł wyznaczono do dnia 12 lutego 2010roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lutego 2010 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Termin związania wykonawcy ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 21 stycznia 2010 roku zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2010-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.