Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXVIII/464/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ul. Soko??a, tor??w kolejo-wych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna

UCHWA?A NR XXXVIII/464/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ul. Soko??a, tor??w kolejo-wych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna

Numer uchwa??y: 464
Numer sesji: 38
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXVIII/464/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ul. Sokoła, torów kolejo-wych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna, zwanego dalej planem, w formie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/454/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna i zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Leszno-Zaborowo w rejonie ulic Złotniczej, Chopina i Henrykowskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopol-skiego z dnia 22.04.2002r. Nr 54, poz. 1582).

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznacze-niu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-snej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tere-nu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabu-dowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górni-czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu warto-ści nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nierucho-mości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami);
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/464/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ul. Sokoła, torów kolejo-wych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna


Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna, podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna. Granice opracowania planu stanowią tory kolejowe, ulice: Sokoła i Fryderyka Chopi-na oraz granice administracyjne Leszna.

W związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zmianami), od dnia 1 stycznia 2004 roku na większą część terenu w granicach opracowania nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla części obszaru obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/454/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna i zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Leszno-Zaborowo w rejonie ulic Złotniczej, Chopina i Henrykowskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.04.2002r. Nr 54, poz. 1582).

Sporządzenie zmiany obowiązującego planu pozwoli na wdrożenie komplek-sowych rozwiązań w zakresie komunikacji kołowej, systemu ciągów pieszych, zieleni, usług i infrastruktury technicznej dla całego obszaru objętego nowym planem.
Zakres prac planistycznych będzie spójny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna ze zmianami. Plan uporządkuje pod względem formalno-prawnym stan istniejący, pozwoli ustalić przeznaczenie terenów oraz określi sposoby ich zagospodarowania i zabudowy.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.