Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXVIII/462/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania prze-strzennego Leszna: - w rejonie ul. Wr??blewskiego, Kr??lowej Jadwigi, D?browskiego i Niepodleg??o??ci w Lesznie; - w rejonie ul. Przemys??owej i teren??w kolejowych w Lesznie; - w rejonie centrum w Lesznie.

UCHWA?A NR XXXVIII/462/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania prze-strzennego Leszna: - w rejonie ul. Wr??blewskiego, Kr??lowej Jadwigi, D?browskiego i Niepodleg??o??ci w Lesznie; - w rejonie ul. Przemys??owej i teren??w kolejowych w Lesznie; - w rejonie centrum w Lesznie.

Numer uchwa??y: 462
Numer sesji: 38
Rok: 2009UCHWAŁA NR XXXVIII/462/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego Leszna:
- w rejonie ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie;
- w rejonie ul. Przemysłowej i terenów kolejowych w Lesznie;
- w rejonie centrum w Lesznie.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.2007r. Nr 127 poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna uchwały Nr XXIII/257/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wróblewskiego, Kró-lowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie, uchwały nr XXIII/258/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarun-kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Przemysłowej i terenów kolejowych w Lesznie oraz uchwały nr XXIII/259/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-spodarowania przestrzennego Leszna w rejonie centrum w Lesznie, Rada Miejska Leszna postanawia:
§1. Uchwalić zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna:
- w rejonie ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie;
- w rejonie ul. Przemysłowej i terenów kolejowych w Lesznie;
- w rejonie centrum w Lesznie.
§2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek zatytułowany „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna” w skali 1:10 000, zwany rysunkiem zmiany studium;
2) załącznik nr 2 – tekst zmiany studium zatytułowany „Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna – tekst jednolity”;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do pro-jektu zmiany studium.
§3. Tracą moc ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego Leszna zatwierdzonego uchwałą nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 r. w obszarze opracowania zmiany studium.
§4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXVIII/462/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego Leszna:
- w rejonie ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie;
- w rejonie ul. Przemysłowej i terenów kolejowych w Lesznie;
- w rejonie centrum w Lesznie.

Niniejszą zmianę studium sporządzono na podstawie następujących uchwał Rady Miej-skiej Leszna: Nr XXIII/257/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-rządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie, Nr XXIII/258/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-dzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Przemysłowej i terenów kolejowych w Lesznie oraz Nr XXIII/259/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie centrum w Lesznie. W wy-mienionych uchwałach Rada Miejska wskazała obszary dla których wprowadzono zmiany do wcześniej obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego Leszna przyjętego uchwałą Nr XIX/210/2000 z dnia 9 marca 2000r. wraz ze zmianami, przyjętymi uchwałami: Nr XXXVIII/476/2006 z dnia 29 czerwca 2006r., Nr XIX/215/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku oraz Nr XXXVII/447/2009 z dnia 26 listopada 2009r..

Procedura formalno-prawna zmiany studium została przeprowadzona zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). Zebrano wnioski oraz uzyskano wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia organów i instytucji upoważnionych do opiniowania i uzgadniania projektów zmian studium.
W procedurze zapewniono udział społeczeństwa w zakresie odpowiadającym przepisom ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Do Prezydenta Miasta Leszna wpłynęły dwa wnioski dotyczące projektowanych zmian studium. Oba wnioski, tj. Leszczyńskiego Stowa-rzyszenia Handlowców „Starówka” oraz dwunastu mieszkańców, dotyczyły zasadności przy-stąpienia do opracowania przedmiotowych zmian studium uwarunkowań i kierunków zago-spodarowani przestrzennego Leszna. Ocena zasadności uchwał pozostaje w gestii Rady Miej-skiej jako organu uchwałodawczego. Prezydenta Miasta, jako wykonawcę przedmiotowych uchwał, obowiązuje procedura szczegółowo określona w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami). W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna nie uwzględnił sprzeciwu dotyczącego „budowy centrów handlowych w pobliżu Leszczyńskiej Starówki” w ramach prac nad reali-zacją uchwał: Nr XXIII/257/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie, oraz Nr XXIII/258/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Przemysłowej i terenów kolejowych w Lesznie. Ponadto, Prezydent Mia-sta Leszna poinformował, że w ramach realizacji uchwały Nr XXIII/259/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie centrum w Lesznie nie prze-widuje się określenia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda-ży powyżej 2000m2.
Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia projektu zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. Do projektu zmiany studium wniesiono dwie uwagi, które nie zostały uwzględnione w opracowaniu. Zestawienie nieuwzględnionych uwag stanowi za-łącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiana studium wprowadza szereg ustaleń dotyczących ochrony środowiska i przyro-dy. Przyjęte w projekcie kierunki zagospodarowania przestrzennego określono w oparciu o istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz aktualne uwarunkowania społecz-no–gospodarcze. Przyjęte rozwiązania minimalizują prawdopodobieństwo powstania sytuacji konfliktowych i zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom miasta.

Za aktualne uznano uwarunkowania rozwoju miasta. Wyznaczone kierunki rozwoju po-rządkują i uzupełniają istniejące struktury funkcjonalno-przestrzenne i wynikają z potrzeby optymalnego zagospodarowania przestrzeni przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodni-czych, społecznych i gospodarczych Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.