Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 460
Numer sesji: 38
Rok: 2009Uchwała Nr XXXVIII/460/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

§1

1. Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe do kwoty łącznej 7.800.000,00 zł (słownie : siedem milionów osiemset tysięcy złotych 00/100 ) na realizację zadania pn. : „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 1.4.


2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, zaciąga się na lata 2011-2012 w następujących kwotach :

a) do kwoty 3.900.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100)
w 2011 roku
b) do kwoty 3.900.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100)
w 2012 roku


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2011-2012 na realizację projektu pn. „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”.

Utworzenie w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości ma za zadanie stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla firm rozpoczynających swoją działalność gospodarczą lub już ją prowadzących. Inkubatory to pomieszczenia pod wynajem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przez okres pobytu w inkubatorze korzystać będą z preferencyjnych cen wynajmu, pomocy i usług obniżających koszty prowadzenia firmy oraz pomocy szkoleniowej i doradczej oferowanej przez wykwalifikowaną kadrę.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/343/2009 Rady Miejskiej Leszna w sprawie utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie, na realizację projektu Miasto Leszno będzie starało się o uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z regionalną strategią innowacji. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej nr 08/I/2009 o dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje otoczenia biznesu w rozumieniu Rozporządzenia MRR z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych. W tym też celu Miasto utworzy Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., które będzie się ubiegać o dofinansowanie projektu budowy inkubatora i które będzie odpowiedzialne za realizację projektu oraz przez cały wymagany okres trwałości projektu będzie zarządzać inkubatorem.

Zakłada się realizację rzeczową inwestycji w latach 2011-2012. Szacunkowy koszt brutto zadania obejmuje m.in. wartość robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zakup wyposażenia inkubatora oraz szkolenia dla pracowników i wynosi 13.000.000,00 zł. Dofinansowanie w ramach WRPO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynosić maksymalnie do 40% kosztów kwalifikowanych projektu, co równa się kwocie 5.200.000,00 zł.
Warunkiem niezbędnym pozyskania pieniędzy unijnych na realizację projektu jest wykazanie Instytucji Zarządzającej WRPO zabezpieczenia wkładu własnego tj. 60% wartości inwestycji (7.800.000,00 zł). Nowo powstała spółka ze 100% kapitałem Miasta nie ma takich możliwości, dlatego na obecnym etapie niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu przez Miasto Leszno.
Obecnie prowadzone są analizy w kierunku pozyskania dla 40% wartości projektu partnera prywatnego lub zaciągnięcie kredytu przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Wówczas rzeczywisty wkład Miasta stanowiłby 20 % kosztów kwalifikowanych projektu.


Opracowało:
Biuro Projektów Unijnych
przy współpracy z Wydziałem Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.