Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVIII/459/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Miasto Leszno sp????ki z ograniczon? odpowiedzialno??ci? o nazwie ??Leszczy??skie Centrum Biznesu Sp. z o.o.?

Uchwa??a Nr XXXVIII/459/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Miasto Leszno sp????ki z ograniczon? odpowiedzialno??ci? o nazwie ??Leszczy??skie Centrum Biznesu Sp. z o.o.?

Numer uchwa??y: 459
Numer sesji: 38
Rok: 2009Uchwała Nr XXXVIII/459/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie utworzenia przez Miasto Leszno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.”


Na podstawie art. 9 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 Nr 9, poz. 43 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§1

Miasto Leszno tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.”, zwaną dalej Spółką.

§2

Siedzibą Spółki będzie miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15.

§3

1. Kapitał zakładowy spółki wynosić będzie 2 512 200 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy dwieście zł) i dzielić się będzie na 25 122 udziały o wartości nominalnej 100 zł.
2. Udziały w kapitale zakładowym spółki pokryte zostaną w całości przez Miasto Leszno wkładem pieniężnym w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) oraz wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 2 412 200 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście zł) stanowiącym nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1289/2 ark. mapy 129 o powierzchni 23 907 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lesznie KW Nr 23018.

§4

Przedmiotem działania Spółki będzie działalność doradcza, promocyjna, edukacyjna i wydawnicza na rzecz samorządu terytorialnego, a także inna działalność ważna dla rozwoju gminy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVIII/459/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie utworzenia przez Miasto Leszno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.”


Uchwałą Nr XXX/343/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie Rada Miejska zobowiązała Prezydenta Miasta Leszna do stworzenia Inkubatora przedsiębiorczości w Lesznie oraz pozyskania na ten cel środków z funduszy strukturalnych.
Miasto Leszno podjęło starania o uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania 1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z regionalną strategią innowacji. Konkurs ogłoszono 29.10.2009. O dofinansowanie w ramach wymienionego działania mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu w rozumieniu Rozporządzenia MRR z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dokumentacja konkursowa nr 08/I/2009 zobowiązuje potencjalnych beneficjentów do przedłożenia do 29.01.2010 wniosku wraz z pełną dokumentacją projektu zawierającą plany, rysunki techniczne, studium wykonalności wraz z pozwoleniem na budowę. Przewidziany jest tylko jeden konkurs w ramach tego działania.
Zgodnie z aktualnymi zapisami konkursowymi dofinansowanie może wynieść maksymalnie 40%, a nie jak wcześniej podawano w wytycznych 85%. W tej sytuacji korzystając z grantu przyznanego w ramach Inicjatywy Innowacyjne Leszno, Miasto Leszno zleciło firmie DGA S.A. wykonanie ekspertyzy dotyczącej formy organizacyjno-prawnej podmiotu zarządzającego inkubatorem przedsiębiorczości oraz analizę możliwości pozyskania partnera prywatnego do realizacji projektu dotyczącego utworzenia inkubatora przedsiębiorczości. Rozpatrywano następujący montaż finansowy: 40% kosztów kwalifikowanych z WRPO, 20% Miasto Leszno, 40% partner prywatny.
Rekomendowaną przez DGA formą organizacyjno-prawną podmiotu zarządzającego inkubatorem przedsiębiorczości jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka forma organizacyjno-prawna daje znacznie szersze możliwości działania inkubatora niż w przypadku powołania jednostki budżetowej, chodzi tu zarówno o zakres działalności (rodzaj świadczonych usług), sposób finansowania działalności (w przypadku spółki możliwe jest podjęcie działalności komercyjnej,
z której przychody mogą być przeznaczone na cele statutowe), zakres odpowiedzialności za zobowiązania, jak i możliwość podjęcia współpracy z innymi podmiotami (w szczególności możliwość pozyskania innych udziałowców). Przy czym z uwagi na wymagania WRPO istotne jest wprowadzenie w statucie spółki postanowienia dotyczącego prowadzenia działalności nie dla zysku lub przeznaczenia zysku na cele statutowe.
Złożenie w tak krótkim czasie wniosku do WRPO przez nowo powołaną w tym celu spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie wymagało wykazania, że środki na wymagany wkład własny są zabezpieczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Leszna w latach 2011-2012. W przypadku pozyskania 40 % na realizację projektu z WRPO możliwe będzie poszukiwanie partnera prywatnego lub zaciągnięcie przez spółkę kredytu poręczanego przez miasto. Wówczas rzeczywiste wydatki z budżetu miasta Leszna mogłyby ulec zmniejszeniu do 20% kosztów kwalifikowanych projektu.
Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie inkubatora w Lesznie oraz badania ankietowego przeprowadzonego w listopadzie bieżącego roku wśród studentów PWSZ (kierunki techniczne oraz ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw) oraz uczniów ostatnich klas Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych potwierdza się zasadność powstania w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości. Analiza 266 ankiet wykazała łączne zapotrzebowanie na 10 260 m2 powierzchni biurowej oraz 9 140 m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Badanie wskazało zapotrzebowanie na następujące rodzaje usług szkoleniowo-doradczych Inkubatora: podstawy zakładania własnej firmy - 119 osób, opracowanie biznes planów - 115 osób, możliwość finansowania działalności gosp. - 135 osób, doradztwo bieżące – 80 osób, inne szkolenia specjalistyczne– 29 osób .
Z uwagi na ograniczony czas nie przeprowadzono badań wśród studentów Poznania
i Wrocławia wywodzących się z Leszna, a którzy będą stanowić ważną grupę docelową działań promocyjnych Inkubatora. Chodzi bowiem o to, aby do Leszna wracali młodzi wysoko wykwalifikowani Leszczynianie i żeby stworzyć im dogodne warunki do otwarcia i rozwoju własnej firmy.
Z kolei wykonana w ramach projektu RUnUP Diagnoza stanu transformacji gospodarki Leszna wskazywała na znaczne rozproszenie usług wsparcia dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, w tym braki konkretnej oferty dla studentów i absolwentów leszczyńskich szkół oraz osób pracujących dotąd na etacie, a także rozproszenie usług wsparcia dla już działających firm,
a także słabe powiązanie biznesu z nauką.
Przytoczone wyniki badań i analiz potwierdzają brak w Lesznie jednego centrum, w którym osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą oraz istniejące już firmy mogłyby uzyskać komplementarną pomoc i wsparcie. Dlatego proponuje się następujące kierunki działalności LCB Sp. z o.o.:
1. Preinkubację,
2. Inkubację,
3. Rozwój dojrzałych firm,
4. Promocję gospodarczą.
Preinkubacja obejmować będzie promocję przedsiębiorczości oraz pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Przewiduje się m.in. następujące działania:
- bezpłatne szkolenia i doradztwo,
- letnie szkoły przedsiębiorczości,
- stworzenie i utrzymanie portalu internetowego,
- konkurs na biznes plan,
- akcje promocyjne w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych (mobilny punkt informacyjny, audycje radiowe, uczestnictwo w lekcjach przedsiębiorczości itp.)
Inkubacja, czyli wsparcie od momentu założenia firmy do uzyskania przez nią dojrzałości, koncentrować się będzie m.in. na:
- udostępnieniu na preferencyjnych warunkach pomieszczeń biurowych, produkcyjno-magazynowych i magazynowych o łącznej powierzchni ok. 3 000 m2. Pomieszczenia biurowe będą wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i telefon, będą miały dostęp do Internetu, drukarek, centrali telefonicznej i faxu, pomieszczeń konferencyjnych i kuchni. Pomieszczenia produkcyjno-magazynowe będą miały dostęp do wspólnej strefy socjalnej i sanitarnej,
- profesjonalna opieka doradców i konsultantów dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów (zagadnienia prawne, finansowe, organizacyjne, transfer technologii, ochrona własności intelektualnej, marketing, sprzedaż itp.),
- dostęp do biblioteki przedsiębiorców, w tym prasy codziennej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy lokatorami inkubatora,
- forum inwestycyjne służące pozyskiwaniu kapitału na rozwój działalności (Business Angels, Venture capital, Seed Capital, banki, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe itp.),
- organizowanie Leszczyńskich Dni Przedsiębiorczości.
Rozwój dojrzałych firm obejmować będzie m.in. następujące działania:
- stworzenie jednego centrum oferującego kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez umieszczenie w inkubatorze: Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Lesznie oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.. oraz zaproszenie do skorzystania z wynajmu pomieszczeń lub choćby ustanowienia dyżurów swoich specjalistów innych instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców np.: Punkt Konsultacyjny WARP, Punkt Informacyjny WRPO, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza – Pełnomocnik w Lesznie, Cech Rzemiosł Różnych, Stowarzyszenie Kupców Leszczyńskich, Leszczyńskie Stowarzyszenie Handlowców „Starówka”, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, ZUS, PISOP, SFPK, Klaster poligraficzno-reklamowy itp.,
- współpraca w ramach potrójnej spirali (władze lokalne, biznes, szkoły wyższe),
- koordynacja powiązań sieciowych zainicjowanych w ramach Inicjatywy Innowacyjne Leszno dla kluczowych branż: budownictwa, metalowo-maszynowej i rolno-spożywczej, służących podnoszeniu ich konkurencyjności i innowacyjności (wymiana najlepszych praktyk, wizyty studyjne, dostosowanie programów nauczania do potrzeb przedsiębiorców, programy stażowe itp.).
Promocja gospodarcza
Spółka będzie prowadzić działalność służącą pozyskiwaniu inwestorów obejmującą przygotowanie niezbędnych materiałów informacyjnych, działalność promocyjną oraz obsługę inwestorów włącznie z udostępnianiem im pomieszczeń, jeśli zajdzie taka potrzeba, do czasu wybudowania ich własnego obiektu. Wybudowanie Inkubatora na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. spowoduje wzrost atrakcyjności tego terenu oraz umożliwi szybkie tworzenie powiązań pomiędzy inkubowanymi, istniejącymi firmami i nowymi inwestorami.
Przedstawiony zarys działalności Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. wpisuje się
w realizację dwóch zadań zawartych w Strategii Rozwoju Leszna: I.3.3.Stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz I.1.5.Centrum Obsługi Biznesu.


Opracowanie: WPiR

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.