Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXXVIII/458/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy na cz???? nieru-chomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej.

U C H W A ? A Nr XXXVIII/458/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy na cz???? nieru-chomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej.

Numer uchwa??y: 458
Numer sesji: 38
Rok: 2009


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/458/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieru-chomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z § 18 pkt 3 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stano-wiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 48, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Spółdzielnią Mieszkanio-wą „ZIELONE ŚWIATŁO” z/s w Lesznie ul. Holenderska 3, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 612 m2, stanowiącej własność Miasta Leszna oznaczonej działką nr 1/22 ark. mapy 35 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 23041, na której usytuowanych jest 36 garaży o lekkiej konstrukcji, nie związa-nych na stałe z gruntem.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXVIII/458/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieru-chomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej.
Umowa dzierżawy, której przedmiotem była część nieruchomości gruntowej o powierzchni 612 m2, stanowiącej własność Miasta Leszna oznaczonej działką nr 1/22 ark. mapy 35 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 23041 zawarta została z Spółdzielnią Mieszkaniową „ZIELONE ŚWIATŁO” z/s w Lesznie w dniu 9.02.2007 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r.
Na przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z Decyzją nr 650/I/2000 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 24.11.2000 r. mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZIELONE ŚWIATŁO” zlokalizowali 36 garaży kontenerowych o lek-kiej konstrukcji nie związanych na stałe z gruntem.
Nieruchomość ta od roku 2000 wykorzystywana jest pod cele garażowe.
Garaże postawione zostały zgodnie z pozwoleniem na budowę. Spółdzielnia na własny koszt doprowadziła energię elektryczną do celów doświetlenia terenu, utrzymuje porządek zarówno na dzierżawionym terenie jak i przyległym.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zainteresowana jest dalszym korzystaniem z nierucho-mości na dotychczasowe cele.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 7a w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy po 3 – letnim okresie dzierżawy wymaga zgody Rady.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia .

Opracował :
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.