Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVIII/457/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVI/426/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr XXXVIII/457/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVI/426/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 457
Numer sesji: 38
Rok: 2009
Uchwała Nr XXXVIII/457/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku


zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/426/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1

W załączniku do Uchwały Nr XXXVI/426/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wprowadza się następującą zmianę w wierszu 3 tabeli :

1. kolumna 4 otrzymuje brzmienie „58 761”,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/457/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/426/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.Uchwałą Nr XXXVI/426/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu między innymi najemcy mieszkania położonego przy ul. Lipowa 67a/2 określonego w wierszu 3.
Od ceny lokali określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym pomyłkowo odliczono kwotę zwaloryzowanej kaucji wpłaconej w dniu 12.06.2003 r. Zgodnie z zasadami sprzedaży określonymi w Uchwale Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna, rozliczeniu podlega kaucja wpłacona przed dniem 12 listopada 1994 r.
W związku z tym, zmieniła się cena lokalu z kwoty 58 216,00 zł na kwotę 58 761, 00 zł.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.