Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie bud??etu miasta Leszna na rok 2010

Uchwa??a Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie bud??etu miasta Leszna na rok 2010

Numer uchwa??y: 454
Numer sesji: 38
Rok: 209

Uchwała Nr XXXVIII/454/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 267.074.518 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 167.762.994 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 99.311.524 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 224.554.272 zł i dochody majątkowe w kwocie 42.520.246 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności::
1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.750.936 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.918.300 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
3) dotacje na realizację zadań przejętych gminę w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 908.075 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.121.044 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 27.998.077 zł.


§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 292.774.518 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 170.228.894 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 122.545.624 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 214.631.245 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 78.143.273 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14.750.936 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7.918.300 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 908.075 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.121.044 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 47.443.809 zł, jak w załączniku nr 16 do uchwały.

§ 3

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku w kwocie 31.886.211 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.999.009 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14.887.202 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, jak w załączniku nr 8/1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 16 do uchwały.

§ 5

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.700.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczki.

§ 6

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35.700.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 35.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 700.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 10.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 15 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych określa załącznik nr 11/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 8/4 do uchwały.

§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków:
1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 12 do uchwały,
2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
jak w załączniku nr 13 do uchwały.
3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku nr 14 do uchwały.§ 11

Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 297.792 zł,
2) celowa (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.527.430 zł,
3) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 38.700.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 25.700.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 8/1,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, określonych w załączniku nr 16,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000 zł,
5) zaciągania pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości 35.700.000 zł,
6) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
7) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
8) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
9) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.§ 14

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 125.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.075.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 16

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakPliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.